Wiadomości mieszkaniowe

Michał Koralewski

Michał Koralewski

Prawo i podatki - Nieruchomości - Porady

11 września 2019

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 3 głosów

Wady stolarki okiennej

Kto odpowiada za wady stolarki okiennej? Do kogo wystąpić z roszczeniem? Zapoznaj się z artykułem na RynekPierwotny.pl!

Wady stolarki okiennej

W przypadku zakupu stolarki okiennej od osoby, która nie jest jej producentem, odpowiedzialność względem ciebie ponosić może każdy z tych podmiotów. Zasada ta dotyczy zarówno kupna okna wraz z montażem od lokalnego dostawcy, jak i zakupu mieszkania, w którym okna te zostały już uprzednio zamontowane przez dewelopera.

Zasady i podstawy prawne tej odpowiedzialności będą jednakże różne. Niemniej, to tobie przysługiwać będzie prawo wyboru, z której z dostępnych możliwości skorzystasz. Nie jest również wykluczone, aby po niepowodzeniu jednej z nich, wykorzystać drugą występując z innym roszczeniem do właściwego podmiotu.

Zacznijmy jednak od początku. Sprzedawca, bądź deweloper najczęściej przekazuje nabywcy kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta stolarki okiennej. Jest ona dowodem udzielonej gwarancji. Nie oznacza to jednakże wyłączenia odpowiedzialności strony umowy, którą zawierasz z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Co ważne, jeżeli w danej umowie występujesz w roli konsumenta – zawierasz ją poza działalnością gospodarczą – to odpowiedzialność z tego tytułu nie może zostać względem ciebie ograniczona, bądź wyłączona. Niestety, kupując te same towary, jako przedsiębiorca, możesz liczyć się z umownym ograniczeniem albo nawet wyłączeniem rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Niezależnie jednak od twojego statusu w umowie (przedsiębiorca, konsument), sprzedawca odpowiada względem ciebie za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy powstałe z jego winy. Jeżeli zatem nie dostarczy on okien, bądź uszkodzi je w transporcie albo montażu, możesz domagać się ich naprawy, wymiany, względnie odszkodowania nawet, gdy odpowiedzialność z tytułu rękojmi została wyłączona albo wygasła.

Wróćmy jednak do rękojmi za wady. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie ten podmiot, który sprzedał tobie okna, czy to jako odrębny towar, czy też jako część składowa lokalu. Osoba ta nie może zasłaniać się względem ciebie faktem udzielenia gwarancji przez producenta. Jest zaś zobowiązana względem nabywcy to naprawy usterki, względnie obniżenia ceny towaru. Nabywca jednakże musi wykazać, że zgłoszona wada istniała w chwili wydania mu towaru albo powstała na skutek wad produkcyjnych. Innymi słowy, okna muszą być niezgodne z umową. W tym nie mają właściwości, jakie tego typu towary mają – np. są nieszczelne, nie domykają się, są krzywe, itp.

Jeżeli sprzedawca również montuje tobie okna, to na rękojmię będziesz mógł powołać się także w razie nieprawidłowego ich zamontowania. To samo tyczy się przypadków, gdy czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez ciebie, gdy przy montażu postępowałeś według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Wykazanie przez konsumenta pierwotnej wadliwości okien może być niekiedy trudne. Pamiętaj jednak, że jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Innymi słowy, jeżeli wadę wykryjesz przed upływem roku od wydania tobie okien, to sprzedawca będzie musiał wykazać, że sprzedał tobie okna pozbawione wad.

Jeżeli sprzedawca nie wymieni okien na nowe albo nie usunie dostrzeżonej wady, będziesz mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny – do wartości okien z wadą albo odstąpić od umowy sprzedaży. Pamiętaj przy tym, że roszczenie z tytułu rękojmi zgłaszane przez konsumentów wygasają po upływie dwóch lat od wydania rzeczy. Niezwykle ważne jest, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się w terminie 14 dni do twojego żądania, uznaje się że uznał jego zasadność.

Warto także wskazać, że jeżeli okna zostały zamontowane przez sprzedawcę, możesz żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania okien po dokonaniu wymiany na towar wolny od wad lub usunięciu wady.

Gwarantem natomiast nie musi być sprzedawca rzeczy, najczęściej jest nim ich producent. O ile jednak odpowiedzialność z tytułu rękojmi przysługuje tobie z ustawy, nawet gdy umowa sprzedaży o tym nie wspomina. To gwarancja nie jest obligatoryjna. To gwarant określa zatem, czy jej udziela oraz na jakich warunkach i na jaki czas. Jeśli w gwarancji nie został wskazany jej okres, wynosi ona dwa lata. Przed skorzystaniem z gwarancji powinieneś zatem dokładnie zapoznać się z jej warunkami. W innym przypadku ryzykujesz utratę uprawnień, które z niej przysługują. Najczęściej są nimi naprawa albo wymiana wadliwego towaru. Rzadziej są nimi: zwrot całości albo części ceny sprzedaży, bądź świadczenie usług dodatkowych.

Jak już była o tym mowa wcześniej, możesz wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa zaś na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Co więcej, w razie wykonywania przez ciebie uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin na dochodzenie roszczeń z rękojmi biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy