Regulamin serwisu RynekPierwotny.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie użytkowników Serwisu RynekPierwotny.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Serwis” - stronę główną www.rynekpierwotny.pl oraz jej podstrony,
 2. „Wydawca” - właściciel Serwisu tj. Property Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-627), ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335123. kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5213538080, REGON: 141961782, e-mail: biuro@rynekpierwotny.pl
 3. „Partner” - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wydawcą umowę współpracy z Partnerem,
 4. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca umowę z Wydawcą jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
 5. „Użytkownik” - internauta, który zawarł z Wydawcą umowę o założenie Konta w Serwisie lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,
 6. „Konto” - konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 7. „Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
 8. „Inwestycja” - zespół budynków wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Partnera. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję,
 9. „Nieruchomości” – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne, o których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,
 10. „Wirtualny Spacer” - połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu panoramicznych widoków, pomiędzy którymi Użytkownik może się swobodnie przemieszczać, co sprawia wrażenie poruszania się po Inwestycji.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im bezpłatnie:

 1. wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach,
 2. założenia Konta i uzyskiwania informacji o Inwestycjach podobnych do Inwestycji, w których znajdują się Nieruchomości wyszukiwane przez Użytkownika lub będące przedmiotem jego zapytań do Partnerów,
 3. nawiązywania kontaktu z Partnerem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji,
 4. skorzystania z pomocy doradcy mieszkaniowego lub pośrednika kredytowego,
 5. korzystania z pozostałych funkcjonalności Konta.

2. Postanowienia dotyczące PB jednoosobowych stosowane są do umów zawartych przez nich z Wydawcą począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.

3. Wydawca zwraca uwagę, że ogłoszenia znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Uzyskanie takiej oferty jest możliwe w bezpośrednim kontakcie Użytkownika z Partnerem.

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w części IV polityki prywatności Serwisu.

§ 5

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 7

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Usługi niewymagające założenia Konta

§ 8

Użytkownik, bez zakładania Konta, ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

 1. Wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach i informacji o Partnerach,
 2. Czatu z przedstawicielem Wydawcy,
 3. Opinii o Inwestycjach,
 4. Wirtualnych spacerów.

§ 9

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach oraz informacji o Partnerach.
 2. W celu wyszukania Nieruchomości Użytkownik powinien podać lokalizację interesującej go Nieruchomości. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi i inne dostępne w wyszukiwarce.
 3. W celu wyszukania informacji o Partnerach Użytkownik powinien kliknąć zakładkę „Nieruchomości”, a następnie wybrać opcję „Deweloperzy” i interesującą go lokalizację.
 4. Wydawca zwraca uwagę, że ogłoszenia o Nieruchomościach i informacje o Partnerach pochodzą od Partnerów.

§ 10

 1. Wydawca ma możliwość wprowadzenia w Serwisie dostępnej na czas określony albo nieokreślony usługi oceny Inwestycji. Usługa ta może być również graniczona do niektórych Inwestycji.
 2. W przypadku włączenia usługi Użytkownik ma możliwość dodawania ocen danej Inwestycji. W tym celu pod informacją o danej Inwestycji powinien kliknąć przycisk „Oceń inwestycję”. Użytkownik ma możliwość oceny: lokalizacji inwestycji, architektury budynku, stosunku ceny do standardu przez przyznanie od 1 do 5 gwiazdek (gdzie 1 oznacza „najgorzej”, a 5 oznacza „najlepiej”). Po dokonaniu oceny Użytkownik powinien kliknąć przycisk„Zapisz ocenę inwestycji”.
 3. Ocenę danej Inwestycji można wystawić nie częściej niż raz dziennie. Jednego dnia można ocenić dowolną liczbę Inwestycji.
 4. Użytkownik powinien dokonywać oceny Inwestycji zgodnie z informacjami uzyskanymi na podstawie własnych doświadczeń, nie dodawać ocen nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd.
 5. Oceny dodane przez Użytkowników są ich subiektywnymi ocenami. Nie są one ocenami Wydawcy ani jego pracowników.

§ 11

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Wirtualnego Spaceru po wybranych Inwestycjach. Przy czym funkcja jest dostępna tylko dla niektórych Inwestycji.
 2. Majątkowe prawa autorskie do Wirtualnych Spacerów przysługują wyłącznie Wydawcy. Użytkownik nie może usuwać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej umieszczonych w Wirtualnych Spacerach.
 3. Korzystanie z Wirtualnych Spacerów jest możliwe wyłącznie w celach prywatnych. Wykorzystywanie Wirtualnych Spacerów w celach komercyjnych lub biznesowych jest zabronione.

IV. Założenie Konta i usługa informowania Użytkownika o nieruchomościach

§ 12

 1. Osoba, która chce zawrzeć umowę z Wydawcą w przedmiocie założenia Konta, powinna kliknąć zakładkę „Zaloguj się”, a następnie przycisk„Załóż Konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta i świadczenia usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach podobnych do Inwestycji, w których znajdują się Nieruchomości wyszukiwane przez Użytkownika lub będące przedmiotem jego zapytań do Partnerów.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz, podając w nim adres e-mail i hasło, oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawcy, co skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Wydawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawcą, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania o Inwestycjach.
 4. Założenie Konta możliwe jest także za pomocą formularzy: "Doradca mieszkaniowy", zapisu na raporty np. o cenach nieruchomości na rynku, które można otrzymać poprzez Serwis oraz poprzez formularz zapytania o ofertę znajdujący się m.in. przy opisach Nieruchomości. W przypadku zakładania Konta za ich pomocą, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 5. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania o Inwestycjach, określoną w postanowieniu § 12 ust. 3 powyżej, Wydawca rozpoczyna wykonywanie usługi polegającej na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika oraz informowaniu go o Inwestycjach podobnych do Inwestycji, w których znajdują się Nieruchomości wyszukiwane przez Użytkownika lub będące przedmiotem jego zapytań do Partnerów np. zapytania o ofertę, lub pomocy doradcy mieszkaniowego.
 6. Wydawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 13

 1. W ramach usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach podobnych do Inwestycji, w których znajdują się Nieruchomości wyszukiwane przez Użytkownika lub będące przedmiotem jego zapytań do Partnerów, Wydawca będzie przekazywał informacje Użytkownikowi poprzez wiadomości sms lub e-mail.
 2. Wydawca będzie dobierał Inwestycje w taki sposób, by były one jak najbardziej zbliżone, co do ceny znajdujących się w nich Nieruchomości i lokalizacji do wybranych lub wyszukiwanych przez Użytkownika Inwestycji.
 3. Użytkownik może edytować zasady otrzymywania powyższych informacji poprzez ustawienia dostępne w jego Koncie.
 4. Ze świadczenia powyższej usługi Użytkownik może zrezygnować poprzez wypowiedzenie umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach na zasadach opisanych w § 22 Regulaminu.

§ 14

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 12 ust. 3.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach, Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2 Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

V. Usługi wymagające założenia Konta i jego funkcjonalności

§ 15

Po założeniu Konta Użytkownik może korzystać z:

 1. usługi zapytania o ofertę, czyli kontaktu z Partnerem lub doradcą kredytowym,
 2. pomocy doradcy mieszkaniowego,
 3. usługi prowadzenia komunikacji między Użytkownikiem a Partnerem poprzez opcję dostępną w Serwisie,
 4. dodawania komentarzy do artykułów pojawiających się w Serwisie w dziale „Wiadomości”,
 5. pozostałych funkcjonalności Konta.

Przy czym, zamówienie usług określonych w punktach a oraz b możliwe jest równolegle z zakładaniem Konta, jeżeli w tym celu wykorzystywany jest formularz przeznaczony do zamawiania danej usługi.

§ 16

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z Partnerem w przedmiocie ogłoszenia o danej Nieruchomości lub Inwestycji. W tym celu powinien wypełnić formularz „Zapytaj o ofertę” znajdujący się przy ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”. Z chwilą kliknięcia przycisku do Partnera zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Użytkownika daną Nieruchomością. Partner może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. Użytkownik ma dodatkowo możliwość zgłoszenia chęci uzyskania informacji na temat kredytu na zakup danej Nieruchomości. W tym celu wypełniając formularz, o którym mowa powyżej, powinien zaznaczyć w nim opcję „Szukam atrakcyjnego kredytu”. Po wysłaniu zgłoszenia z Użytkownikiem skontaktuje się doradca kredytowy.
 3. Postanowienia § 17 ust. 2 oraz 3 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci uzyskania pomocy doradcy mieszkaniowego. W tym celu powinien wypełnić formularz dostępny w Serwisie, podając w nim parametry interesującej go Nieruchomości oraz swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.
 2. Doradca mieszkaniowy będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, a w braku takiej możliwości za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Usługa doradcy mieszkaniowego będzie dostępna w wybranych przez Wydawcę województwach lub miastach.

§ 17a

 1. Użytkownik ma możliwość prowadzenia komunikacji z Partnerem za pomocą Serwisu. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniej opcji dostępnej w Serwisie.
 2. Wydawca ma możliwość wysyłania do Partnera, jak i do Użytkownika informacji, że wiadomość wysłana przez jednego z nich pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Przy czym, Wydawca nie zapoznaje się z treścią wiadomości wysyłanych między stronami.

§ 18

 1. Użytkownik ma możliwość dodawania swoich komentarzy do artykułów opublikowanych w Serwisie w dziale „Wiadomości”.
 2. Komentarze nie mogą być bezprawne, czyli naruszać prawa lub dobrych obyczajów. Zabronione jest w szczególności posługiwanie się sformułowaniami wulgarnymi oraz naruszanie dóbr osobistych innych osób.

§ 19

Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Konta:

 1. „Ulubione”,
 2. „Wysłane zgłoszenia”,
 3. „Moje powiadomienia”.

§ 20

Użytkownik ma możliwość oznaczania Nieruchomości, którymi jest szczególnie zainteresowany, jako Ulubionych. W tym celu powinien kliknąć przycisk„Dodaj do Ulubionych”, znajdujący się przy ogłoszeniu o danej Nieruchomości. Lista „Ulubionych” Użytkownika znajduje się w jego Koncie.

§ 21

Użytkownik, który zgodnie z § 16 zgłosił chęć kontaktu z Partnerem lub doradcą kredytowym w sprawie ogłoszenia o danej Nieruchomości, otrzymuje dostęp do listy wysłanych zgłoszeń, która znajduje się w Koncie w zakładce „Wysłane zgłoszenia”. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, czy Partner się z nim skontaktował.

VI. Czas trwania umowy

§ 22

 1. Umowa o założenie Konta w Serwisie i świadczenie usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć powyższą umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Wydawcy podany w§ 1 pkt 2) Regulaminu, e-mailem na adres biuro@rynekpierwotny.pl lub w innej formie.

VII. Reklamacje

§ 23

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.rynekpierwotny.pl, pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@rynekpierwotny.pl, pocztą bezpośrednio na adres Wydawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2 Regulaminu lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 24

Regulamin znajduje się na stronie www.rynekpierwotny.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2 Regulaminu..

Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: