Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Akt notarialny mieszkania

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 23.08.2022, Data aktualizacji: 24.08.2023

4 minuty czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 285 głosów

Akt notarialny nieruchomości
Czym jest akt notarialny i jak powinien być skonstruowany? Odpowiedzi znajdziecie w tym artykule!

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest akt notarialny
 • co powinien zawierać poprawnie sporządzony akt notarialny
 • w jakich sytuacjach korzystamy z aktu notarialnego

Akt notarialny - definicja

Akt notarialny to szczególna forma dokumentu urzędowego, sporządzona przez notariusza, stwierdzająca treść danej czynności prawnej. Czynnością prawną może być chociażby sprzedaż mieszkania. Akt notarialny stanowi dla uczestników obrotu prawnego ważne zabezpieczenie ich interesów.

Dokument przed podpisaniem musi zostać odczytany przez notariusza lub inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu notarialnego notariusz ma obowiązek zapytać, czy osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie dokumentu, a także czy treść aktu jest zgodna z ich wolą.

Jeżeli nie, notariusz musi przystępnie wyjaśnić stronom wszelkie wątpliwości. Na żądanie klientów zostają też odczytane załączniki do aktu. Akt notarialny powinien być sporządzony przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty, notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Dlaczego warto mieć akt notarialny mieszkania?

Akt notarialny daje pewność, że zawarte zobowiązanie jest odpowiednio sformułowane, a w jego skład wchodzą wszystkie niezbędne elementy. Ich brak w przyszłości wpływa na możliwość unieważnienia umowy, ponieważ nabiera mocy prawnej i zyskuje wiarygodność przed sądem. Powoduje to, że prawa wszystkich osób, których dotyczy, są należycie zabezpieczone.

W przypadku, gdy oferent nie dotrzyma umowy, i np. nie sprzeda mieszkania nabywcy, ten przed sądem powinien starać się o orzeczenie, aby sprzedawca zrealizował  umowę przyrzeczoną. Wtedy zastępuje ono oświadczenie woli sprzedającego. Dodatkowo, takiego dokumentu nikt nie może zniszczyć czy sfałszować, bowiem oryginał zostaje u notariusza - kopie przekazywane stronom zawierającym umowę też mają status oryginału.

Warto wiedzieć, że jeżeli notariusz ma zastrzeżenia np. co do świadomości jednej ze stron, może wg prawa odmówić podpisania aktu.

Treść aktu notarialnego

akt notarialny

Prawidłowo skonstruowany akt notarialny musi zawierać:

 • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu
 • miejsce sporządzenia aktu
 • imię i nazwisko, i siedzibę kancelarii notariusza
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych oraz nazwę i siedzibę osób prawnych (firmy) biorących udział w akcie, imiona i nazwiska, i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych (pełnomocnicy, przedstawiciele firmy)
 • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
 • stwierdzenie – na żądanie stron – faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu
 • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty, podpisany
 • podpisy biorących udział w akcie
 • podpis notariusza

Należy pamiętać, że akt notarialny to dokument, który daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Jednak brak istotnych danych na dokumencie może doprowadzić do jego unieważnienia.

Akt notarialny mieszkania - kiedy jest potrzebny?

Niektóre czynności prawne muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego (zwłaszcza te związane z przeniesieniem praw własności nieruchomości) pod rygorem nieważności, co oznacza, że czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna.

Należą do nich:

 • sprzedaż nieruchomości
 • ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego
 • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, m.in. hipoteki
 • ustanowienie odrębnej własności lokali
 • sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowy o dział spadku w skład, którego wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • zbycie spadku
 • ustanowienie pełnomocnictwa do w/w czynności prawnych, dla których niezbędna jest forma aktu notarialnego
 • umowa małżeńska majątkowa
 • zrzeczenie się dziedziczenia itp.

Notariusz może również sporządzić akt notarialny na żądanie stron, pomimo, że dana czynność prawna nie wymaga formy aktu notarialnego. Dzieje się tak często w przypadku sporządzenia testamentu notarialnego czy przy podpisywaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dla której forma aktu notarialnego nie jest wymagana. Jednak bardzo często strony umowy decydują się na taką formę w celu zabezpieczenia swoich interesów,

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, notariusz jest zobowiązany umieścić w akcie wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Następnie powinien przesłać z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, w terminie do 3 dni od sporządzenia aktu.

Notariusz sporządza również, na żądanie osób uprawnionych, wypisy z aktu notarialnego w dowolnych ilościach, będące powtórzeniem oryginału i mające jego moc prawną. Na końcu wypisu notariusz zaznacza, komu i kiedy wypis został wydany, podpisuje się pod nim oraz opatruje pieczęcią.

Dokumenty obejmujące czynności notarialne notariusz przechowuje przez 10 lat od ich sporządzenia, a następnie przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Redakcja
Redakcja

Redakcja portalu RynekPierwotny.pl dba o to, by treści ułatwiły Ci proces poszukiwań nowego mieszkania i pomogły po zakupie.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023