Pełnomocnictwo - najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 28.12.2020,

Data aktualizacji: 15.07.2021

Średnia ocen 4/5 na podstawie 8 głosów
Pełnomocnictwo
Chcesz udzielić pełnomocnictwa, ale nie wiesz jak to zrobić prawidłowo? Jesteś pełnomocnikiem, ale masz wątpliwości, co do sposobu wykonywania swoich obowiązków? Jak prawidłowo udzielić pełnomocnictwa do transakcji na rynku nieruchomości? Odpowiadamy!

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest pełnomocnictwo
 • jak prawidłowo udzielić pełnomocnictwa
 • czym jest prokura

Pełnomocnictwo - definicja

Zawieranie umów czy też składanie różnego typu oświadczeń najczęściej następuje przy bezpośrednim udziale stron. Nie zawsze jednak możliwa jest obecność wszystkich uczestników transakcji w tym samym miejscu i czasie. Na wyjście z tej sytuacji pozwala udzielenie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo - w świetle obowiązującej definicji - oznacza:

 • czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy, upoważniające osobę lub grupę osób do dokonania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie,
 • dokument pełnomocnictwa.

Kim jest pełnomocnik? Pełnomocnik jest przedstawicielem swojego mocodawcy - działa w jego imieniu oraz na jego rzecz. Dzięki temu zawierając umowę, co prawda podpisuje się pod nią pełnomocnik, ale umowa traktowana jest, jak zawarta na rzecz mocodawcy. W takim przypadku należy pamiętać, aby wyraźnie zaznaczyć w komparycji umowy, kto jest jej stroną, a kto jedynie reprezentantem.

Pełnomocnictwo

Przykładowo:

Umowa przedwstępna sprzedaży zawarta w dniu 11 grudnia 2020 roku w Warszawie pomiędzy: Janem Nowakiem, zam. w Warszawie przy ul, Warszawskiej 1, legitymującym się dowodem osobistym seria i numer AAA 0123456, reprezentowanym przez pełnomocnika Adama Nowaka, legitymującego się dowodem osobistym: seria i numer BBB 4567890, zwanym dalej Sprzedającym a Janiną Kowalską, zam. w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 1, legitymująca się dowodem osobistym seria i numer CCC 09876543, zwaną dalej Kupującym, o następującej treści:

Co istotne i warte podkreślenia, pełnomocnictwo powinno stanowić załącznik do zawieranej w ten sposób umowy.

Powstanie i wygaśnięcie stosunku pełnomocnictwa

Mocodawca może udzielić pełnomocnictwa w stosunku do czynności, których mógłby dokonać samodzielnie. Co istotne i warte podkreślenia, nie mogą one mieć osobistego charakteru. Powstanie i wygaśnięcie stosunku pełnomocnictwa następuje na drodze jednostronnej czynności prawnej mocodawcy. Oznacza to, że jej skuteczność nie jest uzależniona od zgody osoby, której udzielono pełnomocnictwa. Wygaśnięcie umocowania następuje w wyniku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika bądź odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę.

Pełnomocnictwo - jak prawidłowo udzielić?

W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić właściwą formę, w jakiej pełnomocnictwo powinno zostać udzielone. Obowiązuje tu zasada, że pełnomocnictwo musi mieć tę samą formę, co czynność dokonywana przez pełnomocnika. Przykładowo:

pełnomocnictwo w formie aktu prawnego

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Mocodawca może udzielić pełnomocnictwa do dokonania tylko takich czynności prawnej, jakiej sam mógłby dokonać w imieniu własnym, a która zarazem nie ma charakteru osobistego. Ustawa nie zezwala również na udzielenie pełnomocnictwa do wszelkich czynności prawnych. Dopuszczalne są następujące rodzaje pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo ogólne 

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Czym są czynności zwykłego zarządu? To m.in. zarządzanie nieruchomościami. W zależności od rodzaju i sposobu wykorzystania nieruchomości, czynnościami takimi mogą być najem i dzierżawa. Zakres zwykłego zarządu oznacza też zapewnienie dostawy mediów oraz reprezentację w sprawach związanych ze współwłasnością.

Pełnomocnictwo rodzajowe 

Pełnomocnictwo rodzajowe to typ pełnomocnictwa, obejmujący jedynie określony rodzaj czynności, przy czym czynności te mogą wykraczać także poza zwykły zarząd nieruchomością. Pełnomocnictwo rodzajowe może zatem dotyczyć przykładowo kwestii zawierania umów o ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, czy też dokonywania jej podziału na mniejsze działki, a także sprzedaży poszczególnych działek wchodzących w skład nieruchomości. Co ważne, pełnomocnictwo rodzajowe nie jest możliwe w zakresie określonej czynności prawnej, co do której wymagane jest pełnomocnictwo szczególne (jednostkowe).

Pełnomocnictwo szczególne (jednostkowe) 

Pełnomocnictwo szczególne (jednostkowe) upoważnia do dokonania jednej, precyzyjnie opisanej w pełnomocnictwie czynności prawnej. Przykładowo, upoważnia do zawarcia umowy sprzedaży jednej nieruchomości, złożenia oświadczenia o ustanowieniu ściśle określonego ograniczonego prawa rzeczowego na danej nieruchomości.

Prokura 

Należy również wskazać na szczególny rodzaj pełnomocnictwa, jakim jest prokura. Prokurę może ustanowić przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS albo Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i obejmuje ona uprawnienie do dokonywania prawie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, prokura nie upoważnia do zbywania i obciążania nieruchomości. W tym celu prokurent powinien otrzymać dodatkowe pełnomocnictwo.

W transakcjach obrotu nieruchomościami spotkać możemy się ze wszystkimi typami wyżej wymienionych pełnomocnictw. Najczęściej występują pełnomocnictwa jednostkowe oraz rodzajowe. Te ostatnie stosują zwłaszcza wynajmujący oraz deweloperzy. Dzięki temu nie jest konieczne udzielanie pełnomocnictwo do każdej czynności z osobna.

Dokument pełnomocnictwa - co powinien zawierać?

Pełnomocnictwo to bardzo ważny dokument, którego instytucję reguluje kodeks cywilny. To właśnie kodeks cywilny definiuje ściśle określone wymogi, dotyczące zarówno formy, jak i treści pełnomocnictwa. Jakie są jego podstawowe elementy?

 • miejsce sporządzenia pełnomocnictwa,
 • rodzaj pełnomocnictwa,
 • osoby mocodawcy i pełnomocnika – należy podać ich imiona i nazwiska, a także dane osobowe pozwalające na ich identyfikację: adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego,
 • zakres czynności, które pełnomocnik może wykonywać w imieniu mocodawcy - jeżeli pełnomocnik ma mieć prawo ustanawiania dalszych pełnomocników, tzw. substytutów, okoliczność ta musi zostać wskazana w treści pełnomocnictwa,
 • podpis mocodawcy.

Dodatkowo, pełnomocnik może zaznaczyć pod treścią pełnomocnictwa, że je przyjmuje.

infografika - elementy pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo - wzór

Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej dla konkretnej osoby - jak powinno wyglądać? Skorzystaj z naszego wzoru dokumentu pełnomocnictwa.

Warszawa, 14 grudnia 2020 r.

Pełnomocnictwo ogólne

Ja, niżej podpisany Adam Nowak, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer AAA 0123456, wydanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, udzielam niniejszym pełnomocnictwa Janowi Kowalskiemu, zam. w Krakowie przy ul. Krakowskiej 1, legitymującego się dowodem osobistym seria i numer BBB 1234567, wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa, PESEL: 50506060100, do reprezentowania mnie przed wszystkimi osobami, jednostkami organizacyjnymi oraz organami administracji publicznej w sprawach zwykłego zarządu nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Krakowskiej 2.

Pełnomocnik uprawniony jest do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucji) we ww. zakresie.

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:
KATEGORIE:
OCEŃ ARTYKUŁ:
Dodaj komentarz

  Artykuły powiązane:

  Oferty

  Wydawcą portalu RynekPierwotny.pl jest: PropertyGroup Sp. z o.o.
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: