Wiadomości mieszkaniowe

Michał Koralewski

Michał Koralewski

Prawo i podatki - Nieruchomości - Porady

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 40 głosów

Program Czyste Powietrze 2020

Jak skorzystać z Programu Czyste Powietrze w 2020 roku? Jak otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca lub remont? Sprawdź na RynekPierwotny.pl!

Program Czyste Powietrze 2020

We wszystkich mediach w sezonie zimowym jak bumerang powraca temat smogu. Nie wynika to z trendów mody, lecz z dotykającego każdego z nas problemu brudnego powietrza. Emisja pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w znacznej mierze pochodzi z domów jednorodzinnych. Do powstawania smogu przyczynia się „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Bardzo często oddychamy resztkami złej jakości węgla, który trafia do urządzeń nie spełniających żadnych norm emisji spalin, a to niewątpliwe wpływa na nasze zdrowie i stan środowiska. Według danych szacunkowych w Polsce jest około 3 mld takich kopciuchów do wymiany…

Czy możemy coś zrobić, by oddychać mniej skażonym powietrzem? Nie zawsze da się zlikwidować kotłownię i podłączyć do zbiorczego systemu zaopatrzenia w energię cieplną. Za to da się zmodernizować domowe ognisko i zadbać, by było mniej szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale i dla nas samych. Warto podjąć się takiego wyzwania, ponieważ poszczególne, codzienne, indywidulane wybory, nawyki i zachowania mają wpływ na stan jakości powietrza.

W trosce o zdrowie, klimat i środowisko polski Rząd uruchomił kompleksowy program priorytetowy Czyste Powietrze, którego pula środków wynosi 103 mld zł. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez domy jednorodzinne. W założeniu program ma zachęcać osoby fizyczne do inwestowania w nowsze, bardziej sprawne i ekologiczne urządzenia grzewcze, wymianę stolarki zewnętrznej czy docieplenia budynków, by w efekcie mieć mniejszy udział w zanieczyszczaniu środowiska, ale też wydawać mniej na ogrzewanie. Korzyści z likwidacji kopciuchów są wszechstronne, a najszybciej dostrzegalne dla środowiska, zdrowia i finansów.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinasowanie, a program realizowany będzie aż do roku 2029. Przewidziane formy dofinansowania to dotacja i pożyczka, przy czym można skorzystać z obu form równocześnie – nawet do pokrycia pełnej wartości kosztów kwalifikowanych dla realizacji działań objętych umową. Dofinansowanie najczęściej wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W praktyce oznacza to, że po złożeniu wniosku o dofinansowanie można ponosić wydatki związane z realizowanym przedsięwzięciem objętym umową, a następnie przedstawić zebrane dokumenty księgowe celem ich rozliczenia. W przypadku uznania przedstawionych wydatków za kwalifikowane, czyli poniesione zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji programu Czyste Powietrze, następuje zwrot kosztów na konto beneficjenta. W programie przewidziano też możliwość wypłaty środków bezpośrednio na konto wystawcy dokumentu księgowego, czyli np. dostawcy i wykonawcy montażu nowego źródła ciepła. Wówczas nie ma konieczności zebrania środków na pokrycie kosztów realizowanego zadania. Jednak ze względu na długotrwały proces rozliczania programu, jest to dość ryzykowne rozwiązanie. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w przypadku przelewu na konto wykonawcy robót niezbędne będzie podpisanie z nim umowy, w której poza zakresem zlecanych usług, wskazany będzie jego nr rachunku bankowego.

Wsparcie finansowe na działania związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu gospodarstw domowych na jakość powietrza pozwala na wymianę pieców i termomodernizację bez względu na sytuację finansową wnioskodawców. Program Czyste Powietrze przewiduje dofinasowanie w wysokości zależnej od miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego – aż do 90% kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego dla najuboższych wnioskodawców, którzy wykazują średni miesięczny dochód do 600zł na osobę.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny (lub wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą), natomiast minimalna ich wartość to 7 tys. zł. W praktyce oznacza to, że gospodarstwa domowe o najniższych dochodach mogą otrzymać do 47 700zł bezzwrotnych środków na poprawę własnych warunków bytowych. Oferta jest bardzo atrakcyjna, jednak nie są to pieniądze tak łatwe do pozyskania, jak w przypadku innych świadczeń socjalnych. Przed przystąpieniem do Programu warto zapoznać się nie tylko z podstawowymi zasadami przyznawania dofinansowania, lecz również z wymaganiami technicznymi dotyczącymi objętych refundacją kotłów, stolarki zewnętrznej czy materiałów termoizolacyjnych. Reguły realizacji programu są ogólnodostępne - aby szybko i sprawnie pozyskać środki z finansów publicznych, należy ich po prostu przestrzegać.

Program Czyste Powietrze wdrażany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe terytorialnie dla lokalizacji realizowanego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że instytucje te udzielają bezpłatnych porad dotyczących realizacji zadań dofinansowanych w ramach rządowego programu. Warto skorzystać z ich oferty, ponieważ na rynku pojawia się mnóstwo firm i doradców, którzy niekoniecznie dostosowują swoją ofertę do wymogów aktualizowanego co rusz programu. Od kilku miesięcy z Funduszami współpracują poszczególne gminy, których pracownicy zostali przeszkoleni, by udzielać zainteresowanym programem fachowego wsparcia blisko miejsca ich zamieszkania.

Błędy w rozliczeniach wniosków w Programie Czyste Powietrze

Właściciele nieruchomości mogą otrzymać dopłatę na wymianę starych, kopcących pieców na nowoczesne i spełniające normy środowiskowe źródła ciepła czy na prace związane z dociepleniem budynków. Jednak skorzystanie z finansów publicznych wymaga odrobiny wysiłku – na początku złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie, a następnie udokumentowania poniesienia wydatków zgodnie z zasadami określonymi dla realizacji programu. Procedura jest dość długotrwała, a nieprzestrzeganie reguł Programu może sporo kosztować. Na co zatem zwrócić uwagę, by nie stracić szansy na rządowy zwrot kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza?

Jeśli znalazłeś się już w gronie beneficjentów Programu, co znaczy, że twój wniosek został rozpatrzony i otrzymałeś decyzję o przyznaniu dofinansowania lub podpisałeś umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zależnie od terminu, w jakim składałeś wniosek). Przed przystąpieniem do rozliczenia przyjrzyj się ponownie dokumentom programowym, które obowiązywały na dzień składania aplikacji. Program podlega zmianom i niektóre wymogi dotyczące rozliczania wydatków różnią się w zależności od jego wersji.

Stałym wymogiem warunkującym wypłatę dofinansowania dla właścicieli nieruchomości istniejących jest udowodnienie trwałego wyłączenia z użytkowania starego źródła ciepła. Oznacza to, że należy wykazać pozbycie się kopciucha czy odłączenie od instalacji centralnego ogrzewania pieca kaflowego, kominka lub innego mało efektywnego i nie spełniającego norm środowiskowych źródła ciepła. W przypadku starego kotła na węgiel, biomasę, pieca wolnostojącego typu koza lub trzonu kuchennego wymagane jest złożenie kopii imiennego dokumentu zezłomowania, czyli formularza przyjęcia odpadów metali, o którym mowa jest w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zob. art. 102). Ważne, aby dokument był wystawiony na dotowanego i kompletnie uzupełniony – zawierał między innymi dane dotyczące podmiotu przekazującego odpad, przyjmującego go jak i miał wskazane cechy samego odpadu, takie jak jego rodzaj, źródło pochodzenia, kod, masa i wartość. Natomiast w przypadku odłączania pieca kaflowego czy kominka do wniosku o płatność stanowiącego rozliczenie dofinansowania należy przedłożyć oświadczenie dotyczące odłączenia starego źródła ciepła. Można dodatkowo wykonać zdjęcia, które udokumentują stan przed i po realizacji inwestycji.

Właścicieli budynków nowobudowanych, którzy uzyskali dofinansowanie np. na montaż przyjaznego środowisku źródła ciepła, obowiązuje wykazanie, że przegrody w domu spełniają na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że budynek spełnia zaostrzone warunki techniczne związane z energooszczędnością budynków, które będą obowiązywały od 2021 roku. Jeśli dane dotyczące przegród nie wynikają wprost z charakterystyki energetycznej budynku, która powinna stanowić załącznik do projektu budowlanego, na etapie rozliczenia można złożyć odpowiednie oświadczenie kierownika budowy, który nadzorował inwestycję objętą dofinansowaniem.

Przy wnioskowaniu o wypłatę środków w ramach Programu Czyste Powietrze ważne jest właściwe udokumentowanie poczynionych zakupów. Przy rozliczaniu należy zwrócić uwagę na okres kwalifikowalności kosztów, zależny od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla wniosków  złożonych do 30 czerwca 2019 r. okres ten liczony jest do 12 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku (jednaj nie wcześniej niż 01.01.2018 r.), natomiast dla wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. okres kwalifikowalności liczony jest od dnia złożenia wniosku, z wyłączeniem kosztów dokumentacji projektowej, audytu energetycznego czy specjalistycznych ekspertyz.

Istotne jest również, by przedstawiane dowody księgowe dotyczące poniesionych wydatków były wystawione imiennie na beneficjenta programu. Dodatkowo w przypadku gdy starasz się o refundację poniesionych wydatków i zwrot kosztów na twój rachunek bankowy, powinieneś udowodnić opłacenie wszystkich składanych na potrzeby rozliczenia faktur i rachunków. Samo wskazanie formy płatności nie jest wystarczające – na dokumentach powinna być naniesiona adnotacja np. zapłacono albo załączone dowody ich opłacenia, np. KP czy potwierdzenie wykonania przelewu.

Innym dokumentem wymaganym w załączeniu do wniosku o płatność jest protokół odbioru robót wykonawcy, spisany na druku obowiązującym w programie Czyste Powietrze. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę, któremu zlecono realizację dofinansowanych zadań i przez inwestora - czyli Beneficjenta. Jeśli prace realizowane były bez udziału podmiotów zewnętrznych - we własnym zakresie, Beneficjent powinien dostarczyć protokół, w którym jako wykonawcę i inwestora wskazuje siebie. Z protokołów powinny wynikać koszty realizacji poszczególnych zadań objętych umową dotacji, termin ich realizacji i odbioru.

Wypłatę dofinansowania warunkuje również potwierdzenie zgodności zainstalowanego ciepła, stolarki zewnętrznej, materiałów użytych do docieplenia czy innych elementów objętych dofinansowaniem z wymaganiami określonymi w Programie. Są to certyfikaty, etykiety energetyczne, zaświadczenia producenta czy karty produktu. Przykładowo dla kotłów na paliwa stale należy dołączyć dokument wskazujący spełnienie przez kocioł co najmniej wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dot. ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ wielu sprzedawców wykorzystuje niewiedzę kupujących i pod pretekstem promocji wyzbywa się kotłów nie spełniających norm określonych dla realizacji Programu. W efekcie wiele osób dopiero na etapie rozliczenia umowy dowiaduje się, że nie odzyska zainwestowanych pieniędzy.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy