Wiadomości mieszkaniowe

Michał Koralewski

Michał Koralewski

Prawo i podatki - Porady - Inwestowanie w nieruchomości

24 maja 2017

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 73 głosów

Jak zmienić lub wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Jeśli kupiliście mieszkanie na kredyt to z pewnością w Waszej księdze wieczystej znajdzie się zapis, że lokal jest obciążony hipoteką. Po spłacie kredytu należy go wykreślić składając odpowiedni wniosek.

Jak zmienić lub wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Finansowanie zakupu nieruchomości poprzez kredyt hipoteczny jest najpopularniejszą formą pozyskania środków na ten cel. Wpisywana do księgi wieczystej danej nieruchomości hipoteka stanowi zaś dla banku zabezpieczenie spłaty jego wierzytelności. Dlatego też w przypadku rozliczenia się z kredytodawcą hipoteka wygasa. Sytuacja taka nie powoduje jednakże wykreślenia wpisu o hipotece z księgi wieczystej obciążonej nią nieruchomości. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku. Co prawda wniosek może złożyć każda z zainteresowanych stron, niemniej najczęściej dokonuje tego właściciel nieruchomości. Kredytodawca bowiem, bądź inny podmiot, któremu przysługiwała hipoteka nie ma obowiązku – a jedynie możliwość – wystąpienia z takowym wnioskiem do sądu wieczystoksięgowego.

 

Wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej

Przed wystąpieniem do sądu właściciel nieruchomości powinien uzyskać od dotychczasowego wierzyciela hipotecznego oświadczenie zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki. Pamiętać przy tym należy, że jeżeli hipoteka przysługiwała podmiotowi prywatnemu innemu niż bank, oświadczenie takie musi przybrać formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym. Co więcej, ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakłada na wierzyciela obowiązek dokonania wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej (art. 100 ww. ustawy). Przepisy art. 462 Kodeksu cywilnego dają zaś prawo dłużnikowi domagania się od wierzyciela wydania pokwitowania stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności. Wszakże jeżeli strony nie umówią się inaczej, koszty związane z wydaniem takiego dokumentu obciążać będą dłużnika, a w naszym przypadku właściciela nieruchomości.

Fakt, że hipoteka po spłacie zabezpieczonego nią zadłużenia wygasa powoduje, że powstaje niezgodność pomiędzy aktualnym stanem prawnym a treścią księgi wieczystej. Okoliczność ta ma bardzo duże znaczenie dla właściciela nieruchomości. Jeżeli bowiem wierzyciel odmawia wydania ww. oświadczenia albo zwleka z jego wydaniem, bądź też wydał je w niewłaściwej formie albo o niewłaściwej treści, to właściciel nieruchomości może wystąpić z powództwem o usunięcie niezgodności w księdze wieczystej. Wydanie wyroku przez sąd I instancji, a także udzielenie zabezpieczenia na czas postępowania stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym. Po uprawomocnieniu się wyroku, sąd dokonuje wykreślenia informacji o hipotece. Wierzyciel, który w sprawach tego rodzaju jest pozwanym, zobowiązany zostanie w takim wypadku do zwrotu kosztów postępowania.

Wykreślenie hipoteki przymusowej - poradnik  

Procedura wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej

Wracając natomiast do procedury wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, właściciel nieruchomości po otrzymaniu oświadczenia wierzyciela powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu wieczystoksięgowego. Wniosek takowy składa się na urzędowym formularzu KRS-WPIS. Na stronie 2 formularza należy zaznaczyć kwadrat przypisany do pozycji: „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”, a w treści żądania wpisać wniosek o wykreślenie hipoteki, którą to należy precyzyjnie opisać (określenie kwoty, wierzyciela, itp.). Na stronach 3-4 formularza, w sekcji „Wnioskodawcy/Uczestnicy postępowania” należy podać dane zarówno właściciela nieruchomości, jak i osoby na której rzecz wykreślana hipoteka była wpisana. Do wniosku należy dołączyć oryginał oświadczenia wierzyciela, a także dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku. Opłata sądowa od wniosku o wykreślenie hipoteki wynosi 100 zł.

Zmiana treści wierzytelności hipotecznej

W niektórych przypadkach nie dochodzi do pełnej spłaty zabezpieczonej wierzytelności, bądź też zachodzą inne zmiany w treści zabezpieczonej wierzytelności. W takim przypadku, jeżeli stronom zależy na zmianie wpisu w księdze wieczystej powinny one postąpić podobnie, jak przy ustanawianiu hipoteki. Konieczne jest zatem zawarcie odpowiedniej umowy o zmianie treści wierzytelności hipotecznej, która powinna mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym. Wyjątki stanowią dokumenty bankowe, bądź wydawane przez organy administracji publicznej. Co ważne, na zmianę taką nie jest wymagana zgoda pozostałych wierzycieli hipotecznych – jeżeli takowi zostali wpisani do księgi wieczystej danej nieruchomości. Dalsza procedura jest zbliżona do postępowania w przedmiocie wykreślenia hipoteki. Należy złożyć formularz KW-WPIS oraz wypełnić te same pola. W treści żądania odzwierciedlić natomiast zmianę, jaka ma zostać wpisana do księgi wieczystej. Opłata sądowa w tym przypadku wynosi jednakże 150 zł.

Reasumując, chociaż spłata zobowiązania zabezpieczonego hipoteką prowadzi do jego wygaśnięcia w całości albo w części, to jest tylko pierwszym krokiem do wykreślenia albo zmiany treści hipoteki z księgi wieczystej. Właściciel nieruchomości współdziałając z wierzycielem powinien złożyć stosowny wniosek w sądzie wieczystoksięgowym. Natomiast w przypadku odmowy przez wierzyciela wydania wnioskodawcy oświadczenia o spłacie wierzytelności, właściciel nieruchomości może wystąpić z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym. Jest to co prawda rozwiązanie bardziej czasochłonne, niemniej pozwala na wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy