Podatek od nieruchomości - nowe stawki w 2022

Redakcja
Redakcja

Data publikacji: 27.01.2022,

Data aktualizacji: 31.01.2022

8 minut czytania
Średnia ocen 4/5 na podstawie 54 głosów
Podatek od nieruchomości
W 2022 roku uległy zmianie stawki podatku od nieruchomości - ile wynoszą? Jakie są terminy na opłacenie podatku? Sprawdź, najważniejsze informacje dotyczące podatku od nieruchomości.

W 2022 r. - zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszymi latami, w tym z 2020 r. czy 2019 r. - wysokość podatku od nieruchomości znacząco wzrosła w wielu miejscowościach.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.: 

 • Kto ustala wysokość podatku od nieruchomości i na jakich zasadach?
 • Co jest przedmiotem opodatkowania i kto musi zapłacić podatek?
 • Jakie są górne stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.?

Podatek od nieruchomości - ogólne zasady

Podatek od nieruchomości to tzw. podatek lokalny - do jego płacenia są zobowiązani wszyscy właściciele nieruchomości. Nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - grunt, budynek trwale związany z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

podatek od nieruchomości - ogólne zasady

Ustawa - podatek w aspekcie prawnym

Kwestię podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala - w drodze uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - rada gminy lub miasta. Jednocześnie jednak, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki te nie mogą być wyższe niż górne granice stawek kwotowych na dany rok podatkowy.

Maksymalne stawki corocznie ulegają bowiem zmianie; pod uwagę brany jest przy tym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Górne granice stawek - w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - ogłasza minister finansów.

Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Tym samym, aby obowiązek podatkowy powstał, najpierw konieczne jest np. nabycie nieruchomości czy stanie się jej współwłaścicielem lub właścicielem (np. jeśli była to darowizna).

Oprócz tego na podatnikach podatku od nieruchomości ciąży obowiązek składania informacji o nieruchomościach. W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego osoby fizyczne muszą złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1). Osoby prawne składają deklaracje na podatek od nieruchomości. Odpowiednich deklaracji i informacji udziela się właściwemu organowi podatkowemu.

Biuletyn Informacji Publicznej urzędu miasta lub gminy powinien umożliwiać podatnikom przygotowanie i złożenie informacji na podatek od nieruchomości elektronicznie. Dokumenty wypełnione w sposób tradycyjny (na papierowym formularzu) przyjmuje również urząd miasta lub urząd gminy.

prawo podatkowe

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z przepisami, podatek od nieruchomości dotyczy:

 • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkowników wieczystych gruntów.

Podatnicy podatku od nieruchomości to również posiadacze nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego ( z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości), ewentualnie - jeśli nieruchomość lub obiekt jest bez tytułu prawnego.

podatnicy podatku od nieruchomości

To, co jest istotne, to fakt, że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży jedynie na posiadaczu samoistnym. Jeśli z kolei nieruchomość albo obiekt budowlany stanowią współwłasność dwóch lub więcej osób (albo podmiotów), obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają z kolei użytki rolne i lasy - z wyłączeniem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Właściciele tych terenów są jednak zobowiązani do złożenia deklaracji na podatek rolny lub deklaracji na podatek leśny.

Oprócz tego opodatkowaniu nie podlegają też m.in. nieruchomości będące własnością innych państw czy organizacji międzynarodowych (pod warunkiem wzajemności), grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (z wyjątkiem gruntów pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi), grunty pod wodami morskimi, grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych, a także - nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego.

kto płaci podatek od nieruchomości

Zwolnienie z podatku - komu przysługuje?

Ustawa przewiduje również zwolnienia z podatku od nieruchomości. Objęte są nimi m.in.:

 • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej lub rybackiej, budynki położone na gruntach gospodarstw rolnych i służące wyłącznie działalności rolniczej, a także budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków,
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
 • nieruchomości znajdujące się w rezerwatach przyrody lub parkach narodowych, o ile służą osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte przez stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw. oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową
 • żłobki i kluby dziecięce, a także publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne prowadzące działalność oświatową,
 • instytuty badawcze i przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Warto jednocześnie podkreślić, że rada gminy może również wprowadzić inne zwolnienia od podatku od nieruchomości. Na takie zdecydowały się m.in. władze Kalisza i Katowic. Właściciele nieruchomości, na których dachach zostaną posadzone rośliny wieloletnie lub przynajmniej na jednej ze ścian zostaną umieszczone pnącza zakorzenione w ziemi lub ogrody wertykalne, unikną opłaty podatku w obu miastach.

Z tego względu dobrze śledzić stronę gminy czy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (jeśli nieruchomość znajduje się na terenie miasta).

zwolnienie z podatku

Do kiedy trzeba zapłacić podatek?

Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach. Termin zapłaty pierwszej części podatku przypada 15 marca, drugiej - 15 maja, trzeciej - 15 września, czwartej i ostatniej - 15 listopada. Co jednak istotne, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek należy zapłacić w całości do 15 marca danego roku.

terminy płatności podatku od nieruchomości

Pozostali podatnicy - w tym osoby prawne - płacą podatek miesięcznie, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Granicznym terminem na uiszczenie podatku jest w tym wypadku 15. dzień miesiąca. Podatek za styczeń uiszcza się natomiast do 31 stycznia.

W przypadku osób fizycznych wysokość zobowiązania podatkowego ustala organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Z kolei pozostali podatnicy ustalają wysokość podatku samodzielnie na podstawie przepisów.

Uwaga: jeżeli podatnik otrzyma decyzję po terminie płatności raty, musi zapłacić ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji ustalającej wysokość podatku.

Należy jednocześnie pamiętać, że jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, to osoba fizyczna opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

To z kolei oznacza, że nie otrzymuje decyzji z rady gminy lub rady miasta o wysokości podatku. W takiej sytuacji osoba fizyczna składa deklarację na podatek tak samo jak osoba prawna.

do kiedy trzeba zapłacić podatek

Gdzie trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości należy zapłacić albo w kasie gminy lub miasta, albo przelewem (np. przez internet) na konto gminy/miasta lub u inkasenta - czyli osoby, którą wyznaczyła gmina/miasto.

Podatek od nieruchomości - stawki na 2022 rok

Wpływ na wysokość opodatkowania mają rodzaj nieruchomości i jej powierzchnia. W 2022 r. górna stawka - zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych z lipca 2021 r. - nie może przekraczać:

 • 1,03 zł za mkw. w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
 • 5,17 zł za hektar powierzchni w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
 • 0,54 zł za mkw. powierzchni pozostałych gruntów, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • 3,40 zł za mkw. powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
stawki podatku

Z kolei w przypadku budynków lub ich części maksymalna stawka w 2022 r. wynosi:

 • 0,89 zł za mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
 • 25,74 zł za mkw. powierzchni użytkowej lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków zajętych na prowadzenie tej działalności (np. jeśli działalność jest prowadzona w wydzielonym pokoju, a reszta lokalu służy celom mieszkaniowym, podatek płaci się jedynie od powierzchni wyodrębnionego pokoju, w którym znajduje się biuro lub gabinet),
 • 12,04 zł za mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • 5,25 zł za mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
 • 8,68 zł za mkw. powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Od budowli podatek wynosi natomiast 2 proc. ich wartości określonej na podstawie ustawy.

Uwaga: w trakcie roku podatkowego może wystąpić zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości. W tej sytuacji podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Całkowita wysokość podatku od nieruchomości będzie uzależniona od kilku czynników - m.in. tego, czy na gruncie znajduje się budynek trwale z nim związany, a także - czy część lub całość tego budynku została przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej. Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia w momencie, gdy ktoś jest jedynie właścicielem gruntu - wystarczy że pomnoży wysokość stawki (ogłoszonej przez radę gminy lub miasta) przez liczbę metrów kwadratowych.

Sytuacja komplikuje się jednak, gdy ktoś jest właścicielem budynku jednorodzinnego. Konieczne jest obliczenie wysokości zobowiązania za sam grunt, a także - osobno - za sam budynek. Potem należy zsumować obie kwoty. Jeszcze gorzej, jeśli część tego budynku została przeznaczona na działalność gospodarczą - w takiej sytuacji należy de facto stosować trzy różne stawki dla każdej z powierzchni.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku osób fizycznych kwotę podatku i tak wylicza gmina, która jest zobowiązana do przekazania właścicielowi nieruchomości stosownej decyzji.

Co to jest podatek katastralny? Czytaj więcej!

Subskrybuj RynekPierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:
KATEGORIE:
OCEŃ ARTYKUŁ:
Dodaj komentarz

5 Komentarzy

 • Paweł

  Lepiej zadzwonić do urzędu miasta i dowiedzieć się, co z tym podatkiem. Ja nie miałem nigdy takiej sytuacji, bo pismo z aktualną stawką zawsze dostaję na początku roku.

  23 czerwca 2022, 10:45
 • Marianna

  Ja płaciłam podatek w całości, a nie w ratach. Czekałam na pismo z urzędu miasta, ale dostałam je jeszcze przed terminem marcowym. Tak czy siak opłaciłam całość z góry, bo nie były to jakieś duże kwoty.

  22 czerwca 2022, 15:18
 • Patrycja

  Kupiłam mieszkanie na początku roku. Jak wynika z artykułu, podatek trzeba zapłacić w czterech ratach. Czy powinnam sama go obliczyć i zapłacić już w marcu 2022? Pytam, bo nie dostałam żadnej informacji o wysokości podatku.

  20 czerwca 2022, 09:42

  Redakcja

  Wysokość podatku od nieruchomości należy uregulować w czterech ratach – zgodnie z obowiązującym terminem. Podatku nie płaci się do momentu, w którym gmina nie przekaże decyzji o wysokości podatku. Jeśli decyzję otrzymasz, masz 14 dni na zapłatę.

  20 czerwca 2022, 10:09
 • Karina

  Jestem przedsiębiorcą i chciałam dodać, że w tym przypadku należy samodzielnie obliczyć podatek, a także złożyć deklarację podatkową DN-1. Może przyda się komuś ta informacja.

  14 czerwca 2022, 14:15
 • Tomasz

  Jaką stawkę podatku zastosować, jeśli w mieszkaniu mam jeden pokój wydzielony na biuro (pod działalność gospodarczą)? Dzwoniłem do urzędu miasta, ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi.

  8 czerwca 2022, 08:27

Artykuły powiązane:

Oferty

Wydawcą portalu RynekPierwotny.pl jest: PropertyGroup Sp. z o.o.
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: