Co to jest Rekomendacja U: co zaleca KNF?

Ewelina Zajączkowska
Ewelina Zajączkowska

Data publikacji: 29.02.2024, Data aktualizacji: 05.03.2024

7 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 5 głosów

Co to jest Rekomendacja U: co zaleca KNF?
Rekomendacja U opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego ma ogromne znaczenie w świecie finansów. Dlaczego? Czego dotyczy rekomendacja U i jak wpływa na branżę nieruchomości? Czytaj.
Komisja Nadzoru Finansowego regularnie wydaje rekomendacje, mające na celu uregulowanie określonych kwestii. W czerwcu 2014 r. KNF wydała tzw. rekomendację U, która miała pomóc w wypracowaniu dobrych praktyk na rynku bancassurance.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest rekomendacja U i jakie były jej główne założenia,
 • co zyskali klienci banków na wprowadzeniu rekomendacji KNF,
 • jak rekomendacja U wpłynęła na rynek ubezpieczeń.

Na czym polega rekomendacja U?

Rekomendacja U obowiązywała od 31 marca 2015 r. Dokładnie 26 czerwca 2023 Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nowy dokument -  Rekomendację U, której celem jest poprawa standardów działalności w obszarze bancassurance.

Zdobądź odpowiednie finansowanie i kup mieszkanie w Warszawie

Jednak zanim przystąpimy do wyjaśniania zaktualizowanego zjawiska, powinniśmy, dla przejrzystości, zająć się wyjaśnieniem tego, czym jest bancassurance? Polega ono na ścisłej współpracy ubezpieczycieli i banków; banki występują w roli pośrednika w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, takich jak polisy ubezpieczeniowe indywidualne lub grupowe. Tym samym do dystrybucji ubezpieczeń wykorzystywana jest sieć dystrybucji banków.

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance wydaje się naturalnym krokiem, biorąc pod uwagę fakt, że popyt na jeden rodzaj usług może wywołać potrzebę nabycia innych, komplementarnych produktów. Najlepszym przykładem jest sytuacja, w której klient zaciąga kredyt hipoteczny, co często wywołuje potrzebę zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej. Ostatecznie korzyść osiągają zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i banki, występujące w roli pośrednika ubezpieczeniowego.

na czym polega Rekomendacja U?

Zazwyczaj bancasurrance jest stosowane w przypadku umów kredytowych na wysokie kwoty (np. kredytów na mieszkanie czy samochód), z długim okresem kredytowania. Do najczęstszych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez banki należą z tego względu ubezpieczenia na życie, od utraty pracy, ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia kredytu (jeśli zobowiązanie było zaciągane na zakup czegoś innego niż dom, mieszkanie lub działka).

Warto przy tym zaznaczyć, że również polskie banki oferują umowy ubezpieczenia w ramach bancassurance. Oddziały instytucji kredytowych w Polsce oferują zatem, oprócz produktów finansowych, możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia.

Obecnie praktyka oferowania produktów ubezpieczeniowych przez banki, jako produktów komplementarnych do finansowych, funkcjonuje w Polsce na podstawie rekomendacji U, dotyczącej bancasurrance. Czym jest rekomendacja U i jaki miała cel?

Czym jest rekomendacja S? Przeczytaj

Rekomendacja powstała przede wszystkim w odpowiedzi na skargi klientów i serię sporów konsumentów z bankami. Chodziło m.in. o tzw. polisy inwestycyjne, czyli wieloletnie programy oszczędnościowe, oparte na funduszach inwestycyjnych lub produktach strukturyzowanych.

Sytuacja była o tyle problematyczna, że instytucje finansowe oferowały polisy inwestycyjne, nie informując jednocześnie dostatecznie o ryzyku związanym z takim produktem oraz dodatkowych kosztach związanych z polisą. Rekomendacja U, dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancasurrance miała na celu m.in. ulepszenie polityki informacyjnej dotyczącej produktów ubezpieczeniowych.

Jaki jest cel rekomendacji U?

To jednak nie wszystko. Pod wpływem rekomendacji U banki miały też zaprzestać zmuszania klientów do korzystania z produktów ubezpieczeniowych, w tym przede wszystkim produktów oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe, które podjęły współpracę z danym bankiem.

Przed wydaniem rekomendacji banki nalegały, by klient ubezpieczał się w ramach oferty towarzystwa, którego bank był pośrednikiem. Przyczyna była prosta — instytucje finansowe otrzymywały prowizję od towarzystwa za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Rekomendacja U wydana przez KNF miała sprawić, że jeżeli klient znalazł korzystniejszą polisę o takim samym zakresie ochrony u innej firmy ubezpieczeniowej, bank miał obowiązek ją honorować (np. jako zabezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego).

Poznaj możliwości finansowania i kup mieszkanie w Krakowie

Kolejnym celem rekomendacji U była walka ze zjawiskiem tzw. missellingu, czyli nieczystej sprzedaży. Oprócz wspomnianej praktyki narzucania klientom produktów ubezpieczeniowych od konkretnego towarzystwa mowa również o sprzedaży polis, których klient nie potrzebował.

Celem rekomendacji było też zwiększenie świadomości klientów i poszerzenie ich wiedzy o ofercie ubezpieczeniowej. Oprócz ogólnych warunków ubezpieczenia i samej umowy ubezpieczeniowej klienci mieli też zacząć otrzymywać kartę produktu, z której mogliby zaczerpnąć informacji o najważniejszych kwestiach związanych z danym produktem ubezpieczeniowym.

jaki jest cel Rekomendacji U?

Oprócz tego zgodnie z rekomendacją U bank powinien zapewnić również rzetelną obsługę przez pracownika rozumiejącego problematykę finansową — tak, by w razie wątpliwości mógł on przedstawić koszty związane z obsługą umowy ubezpieczeniowej czy możliwe ryzyko dotyczące produktów inwestycyjnych.

Należy jednocześnie podkreślić, że dodatkowym celem nowelizacji rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancasurrance było też zwiększenie przejrzystości tego, czy bank występuje przy sprzedaży polis jako ubezpieczający, czy też jedynie jako pośrednik. Zdaniem KNF łączenie tych ról może prowadzić do konfliktu interesów.

Dodatkowo bank, który występuje w roli ubezpieczającego, utrudnia klientowi egzekwowanie ewentualnych roszczeń ubezpieczeniowych. Z tego względu Komisji zależało na rozdzieleniu tych ról. Oprócz tego według KNF spadkobiercy ubezpieczonego powinni mieć ułatwioną drogę do samodzielnego dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń.

Na czym polega rekomendacja T? Sprawdź

Warto też wspomnieć, że rekomendacja U miała nie tylko wpłynąć na polepszenie sytuacji klientów banków i poszerzenie ich świadomości, ale też — na uregulowanie sytuacji pracowników banków. Zgodnie z rekomendacją, banki nie powinny uzależniać wysokości wynagrodzenia zatrudnionych osób wyłącznie od tego, ile polis ubezpieczeniowych sprzedali.

KNF oczekuje też, że zgodnie z rekomendacją, nawet jeśli klient ma status ubezpieczonego, ale chce zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, bank musi mu na to umożliwić. Dodatkowo bank nie powinien uzależniać możliwości udzielenia kredytu od wyboru ubezpieczenia z oferty towarzystwa współpracującego z bankiem.

Jak rekomendacja U wpłynęła na rynek?

Opinie banków i towarzystw ubezpieczeniowych na temat rekomendacji U dotyczącej bancassurance nie były początkowo zbyt pozytywne. Instytucje finansowe twierdziły przede wszystkim, że po wejściu w życie rekomendacji banki będą podlegać znacznie większym restrykcjom niż chociażby niezależni brokerzy, którzy również sprzedają np. produkty wiążące się z ryzykiem finansowym, takie jak polisy inwestycyjne.

Część ekspertów obawiała się natomiast, że banki, aby przestrzegać postanowień rekomendacji, będą musiały ponieść spore koszty (związane z dostosowaniem oferty ubezpieczeniowej i standardów obsługi), które później przerzucą ostatecznie na klientów.

Ostatecznie jednak dzięki rekomendacji U wprowadzone zostały zmiany korzystne z punktu widzenia klientów. Po pierwsze, klienci mogą łatwiej zapoznać się z zakresem ubezpieczenia i jego kosztami; ponadto koszty te są obecnie zazwyczaj adekwatne do tego, co zapewnia ochrona ubezpieczeniowa. Zgodnie z rekomendacją, wprowadzone zostały też karty produktów, co wpłynęło na zwiększenie świadomości klientów, na jaki produkt ubezpieczeniowy się decydują.

jak rekomendacja U wpłynęła na rynek?

To jednak nie wszystko. Oprócz tego obecnie bank może otrzymać prowizję od towarzystwa ubezpieczeniowego tylko w momencie, gdy występuje nie w roli ubezpieczającego, a pośrednika przy sprzedaży ubezpieczenia indywidualnego. Z kolei, jeśli to bank jest ubezpieczającym, może jedynie uzyskać zwrot kosztów związanych z obsługą umowy ubezpieczenia grupowego — i to tylko w sytuacji, gdy bank faktycznie poniósł wspomniane koszty. Z tego względu, nawet bez formalnego zakazu występowania w roli ubezpieczającego, banki wolą pełnić jedynie rolę pośrednika.

Nowa Rekomendacja U — więcej obowiązków dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Wszystkie powyższe zasady zostały wprowadzone wraz z rekomendacją z 2014 roku i nie straciły na swojej aktualności. Natomiast nowa rekomendacja wydana w 2023 roku, nadała nowe obowiązki innym instytucjom i dodała powiewu świeżości. Co się zmieniło?

Od 2014 roku zmieniły się przepisy m.in. oferowania produktów ubezpieczeniowych, co z kolei ma wpływ na sposób wykonywania działalności przez podmioty prowadzące działalność w branży bancassurance. Nowa rekomendacja U rozszerza katalog podmiotów o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (skok-i) - zgodnie z zachowaniem zasady proporcjonalności i mniej restrykcyjnymi wymogami dla małych kas.

Jedną z kluczowych zmian, jakie wprowadza nowa Rekomendacja U, jest szczegółowe określenie tzw. produktów CPI (credit protection insurance), czyli ubezpieczeń związanych z ochroną kredytobiorców przed ryzykiem niewypłacalności. Produkty te obejmują ubezpieczenia spłaty różnych form zobowiązań finansowych, takich jak kredyty hipoteczne, konsumpcyjne, zadłużenia z kart kredytowych oraz pożyczki (z wyjątkiem ubezpieczeń kart płatniczych, które nie są powiązane z zadłużeniem).

Bądź na bieżąco ze zmianami w finansowaniu i znajdź mieszkanie w Gdańsku

W ramach nowych wytycznych Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła konkretne wymagania finansowe dla tych produktów. Zaleca się, aby suma odszkodowań i świadczeń wypłacanych z tytułu tych ubezpieczeń (nie uwzględniając kosztów związanych z likwidacją szkód, jak np. koszty postępowań sądowych) wynosiła co najmniej 30% całkowitej rocznej składki ubezpieczeniowej brutto.

Istnieje jednak wyjątek dla produktów CPI o niższej składce, niezależnej od wielkości zadłużenia, gdzie ustalono minimalny limit na poziomie 20%. Dotyczy to przypadków, gdy miesięczna składka nie przekracza 2,5 euro, lub 30 euro w skali roku.

Jako że nowa rekomendacja U nadała SKOKOM zupełnie nowe obowiązki, mają więcej czasu na dostosowanie swojej polityki - mowa tutaj o granicznym terminie do 1 stycznia 2025 roku. Natomiast banki miały na wdrożenie nowych rekomendacji zaledwie pół roku - a to ze względu na zbieżności z poprzednią wersją rekomendacji. 

Rekomendacja U: podsumowanie

Rekomendację U należy traktować jako zbiór dobrych praktyk w zakresie bancassurance, czyli współpracy towarzystw ubezpieczeniowych i instytucji finansowych. Dzięki rekomendacji nastąpiła większa przejrzystość, jeśli chodzi o to, czy bank występuje w roli pośrednika, czy ubezpieczającego; taki podział niepowodujący wystąpienia konfliktu interesów jest znacznie korzystniejszy dla klientów. Oprócz tego banki muszą dokładniej i bardziej rzetelnie informować klientów na temat sprzedawanych produktów ubezpieczeniowych i wystrzegać się praktyk charakterystycznych dla tzw. nieczystej sprzedaży.

Ewelina Zajączkowska
Ewelina Zajączkowska

Jako copywriter i PR-owiec, od ponad 7 lat pomaga firmom z branży nieruchomościowej w tworzeniu wizerunku i podnoszeniu sprzedaży za pomocą treści. Dobra znajomość rynku nieruchomości oraz umiejętność analizowania i łączenia faktów sprawia, że tworzy merytoryczne teksty, pomagające zrozumieć mechanizmy rynkowe. Prywatnie entuzjastka śpiewu i gry na ukulele.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  nagroda dobry pracodawca 2023
  nagroda gazele biznesu 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: