Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Rynek nieruchomości a zmiany prawa w 2020 roku

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 02.01.2020, Data aktualizacji: 08.06.2021

Średnia ocen 4/5 na podstawie 47 głosów

Rynek nieruchomości a zmiany prawa w 2020 roku
Jakie zmiany prawa dotyczące nieruchomości wejdą w życie 01 stycznia 2020 roku? Przeczytaj!

Niestety od stycznia wzrośnie wysokość podatku od nieruchomości. O ile osoby fizyczne mogą nie odczuć tej zmiany, to dla przedsiębiorców będzie już ona istotna. Dla pocieszenia można wskazać, że w tym samym czasie w życie wejdą liczne uproszczenia przepisów prawa budowlanego, co ma znacząco uprościć i skrócić formalny etap procesu budowlanego.

Od stycznia 2020 roku zmieni się także sposób kwalifikowania wspólnot mieszkaniowych, jako tzw. małe wspólnoty. Część właścicieli lokali tworzących takie jednostki powinna przygotować się na stosowanie zasad przeznaczonych dla większych wspólnot mieszkaniowych.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • jakie zmiany weszły w życie 1 stycznia 2020 roku
 • co zmieniło się we wspólnotach mieszkaniowych
 • o ile wzrośnie stawka podatku od nieruchomości

Zmiany w podatku od nieruchomości

Dla właścicieli gruntów i nieruchomości mieszkalnych wzrost stawki podatku będzie znikomy – odpowiednio 1 grosz i 2 grosze za m2. Istotniejsza będzie podwyżka stawki od miejsc postojowych, tu wzrośnie ona o 15 groszy a m2. Jeszcze więcej wzrośnie stawka w przypadku nieruchomości komercyjnych. Wzrost wyniesie aż 43 grosze a m2.

Poniżej prezentujemy wszystkie stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą już od 01 stycznia 2020 roku:

W odniesieniu do gruntów

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

W odniesieniu do budynków lub ich części

 1. mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zmiany w prawie budowlanym

Najważniejsze zmiany w tym zakresie omawialiśmy już w jednym z wcześniejszych artykułów (Szykują się duże zmiany w prawie budowlanym). Dlatego poniżej zostaną one jedynie wymienione:

 • wprowadzenie katalogu robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, a także robót które nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia,
 • projekt budowlany zostanie podzielony na trzy samodzielne dokumenty: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Dwa pierwsze niezbędne będą w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę, ostatni w przypadku zgłoszenia robót budowlanych,
 • od stycznia 2020 roku będziemy również składać trzy, a nie jak dotychczas cztery, egzemplarze projektu budowlanego,
 • usunięty zostanie przepis zawierający wyliczenie wyjątków uznawanych za odstępstwo nieistotne od projektu budowlanego,
 • po nowelizacji nie będzie konieczne składanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę,
 • po nowelizacji dziennik budowy będzie wymagany tylko wtedy, gdy inwestor obligatoryjnie powoływać będzie kierownika budowy. Co więcej, ustawa określać będzie przypadki, w których stanie się to konieczne. Dodatkowo, wprowadzone zostaną przepisy jednoznacznie określające jakie informacje należy zamieszczać na tablicach informacyjnych i w treści ww. ogłoszeń,
 • w ustawie wprowadzony zostanie nowy rozdział zatytułowany: Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy. Wprowadzi on kilka trybów legalizacji samowoli. Drugi tryb legalizacji samowoli budowlanej dotyczy obiektów już istniejących – w takim przypadku właściciel będzie mógł złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, gdy od chwili zakończenia budowy upłynęło przynajmniej 20 lat oraz do chwili zawiadomienia organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania w sprawie budowy takiego obiektu,
 • dodany zostaje zapis, w myśl którego niezależnie od okoliczności, decyzja o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie mogą zostać uznane za nieważne po upływie 5 lat od dnia ich doręczenia albo ogłoszenia,
 • inaczej wyglądać ma również karanie za użytkowanie obiektu budowalnego bez pozwolenia. Organ nadzoru budowlanego w pierwszej kolejności będzie pouczał inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Dopiero, jeżeli w ciągu następnych 60 dni stan niezgodności nie zostanie usunięty, organ będzie mógł wymierzyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Zmiany we wspólnotach mieszkaniowych

Obecnie przepisy ustawy o własności lokali stosują jedynie te wspólnoty, w których liczba wszystkich lokali wynosi więcej siedem. Od stycznia 2020 roku „małą wspólnotą” będzie tylko taka, w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie będzie większa niż trzy. Kwalifikacja wspólnoty mieszkaniowej, jako „dużej” wiąże się z obowiązkiem stosowania przepisów o własności lokali.

Te zaś nakładają na wspólnoty liczne obowiązki, m.in. konieczność powołania zarządu, prowadzenia pełnej księgowości, czy też składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Z drugiej wszakże strony, decyzje w takich wspólnotach podejmowane są większością głosów, nie zaś jednomyślnie, jak w przypadku „małych wspólnot”.

Ustawodawca wprowadził jednakże przepis przejściowy, w myśl którego „duże” wspólnoty mieszkaniowe będą miały dwa lata, od ich powstania, na powołanie zarządu. Jeżeli zatem w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd będzie mógł żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat.

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023