Wiadomości mieszkaniowe

Michał Koralewski

Michał Koralewski

Prawo i podatki - Nieruchomości - Porady

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 80 głosów

Rozliczenie się po zakończeniu najmu

Jak rozliczyć się po zakończeniu najmu? Odpowiedź znajdziesz w artykule portalu RynekPierwotny.pl.

Rozliczenie się po zakończeniu najmu

Zastanawiasz się, jakie masz obowiązki zdając lokal wynajmującemu? A może będąc właścicielem szukasz informacji, jakie wydatki powinieneś rozliczyć z najemcą? Czy też interesuje cię kwestia rozliczenia nakładów na lokal dokonanych przez najemcę? Informacje na te tematy znajdziesz w naszym artykule.

Na wstępie, warto przypomnieć, że w zależności od rodzaju wynajmowanego lokalu, zastosowanie znajdować będą inne regulacje prawne. I tak, do umów mających za swój przedmiot lokale użytkowe (biura, lokale usługowe, itp.) stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast, wynajem lokali mieszkalnych, w tym sposób rozliczania się stron po zakończeniu umowy, uregulowano w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W obu ustawach zastosowano odmienne rozwiązania. Dla uniknięcia problemów z ich stosowaniem, można również stosowne postanowienia w omawianym zakresie umieścić bezpośrednio w umowie najmu. Zmniejsza to ryzyko sporu pomiędzy wynajmującym i najemcą na tle wzajemnych rozliczeń.

Najem lokali użytkowych

W tym zakresie można wyróżnić kilka elementów, które podlegać mogą rozliczeniu przez strony. Są nimi koszty:

  • Koszty związane z nadmiernym zużyciem lokalu - po zakończeniu najmu najemca zobowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Innymi słowy, najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu najmu będące następstwem prawidłowego używania. Zużycie się sprzętu, wyposażenia, okładzin, itp. są zjawiskiem normalnym, o ile zatem najemca dba o nie zgodnie ze swoimi obowiązkami oraz dokonuje obciążających go napraw, to wynajmujący nie może domagać się od najemcy dodatkowych kwot za ich zwykłe zużycie. Rzecz jasna, jeżeli doszłoby do nadmiernej eksploatacji, a także innych uszkodzeń, ubytków, bądź zniszczeń, to właściciel lokalu może żądać czy to stosownej naprawy, czy też kwoty pieniężnej pokrywającej koszty doprowadzenia lokalu do stanu, w jakim powinien się znajdować,
  • Kwoty nakładów poczynionych na lokal przez najemcę - jeżeli najemca ulepszył lokal (np. wymienił okładziny lub sprzęt na taki o wyższym standardzie, zamontował dodatkowe udogodnienia, itp.), wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swojego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że zwrot następuje nie według wartości zakupu ale z uwzględnieniem zużycia tychże ulepszeń. Przez przywrócenie stanu poprzedniego natomiast, należy rozumieć wydanie lokalu w stanie, w jakim powinien on się znajdować, gdyby owych ulepszeń nie zainstalowano,
  • zaległy czynsz lub kaucja wpłacona przez najemcę – w zależności od okoliczności danego przypadku, najemca może być zobowiązany do zapłaty brakującego czynszu, bądź właściciel do rozliczenia się z pobranej przez niego kaucji. Możliwy jest także przypadek, że najemca nadpłacił wynajmującemu czynsz.

Niezwykle ważne jest, aby pamiętać o szczególnych terminach przedawnienia niektórych roszczeń stron umowy najmu. Mianowicie, roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia lokalu, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu lokalu.

Najem lokali mieszkalnych

Ustawa o ochronie praw lokatorów do omawianych kwestii podchodzi nieco inaczej. Przede wszystkim bowiem, najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Jeżeli natomiast najemca dokonałby ulepszeń z naruszeniem postanowień takiej umowy albo bez zgody wynajmującego. Ten ostatni mógłby żądać ich usunięcia i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

Co więcej, po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy.

Jeżeli zaś najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu wydania mu lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.

Wskazane powyżej zasady mogą budzić pewne trudności w ich stosowaniu. Dotyczy to chociażby obliczenia wartości poszczególnych nakładów, bądź równowartości zużytych elementów wyposażenia technicznego. Nie dziwi zatem fakt, że ustawodawca zezwolił aby w umowach najmu zawieranych przez osoby i podmioty prywatne kwestie te zostały uregulowane odmiennie.

Ustawa przewiduje również szczególne postanowienia dotyczące zwrotu kaucji. I tak, zwrot ten następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i wielokrotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. Innymi słowy, jeżeli kaucję pobrano w wysokości dwukrotności czynszu miesięcznego, a czynsz ten w czasie trwania umowy uległ podwyższeniu, to kaucję do zwrotu oblicza się z uwzględnieniem owej podwyżki czynszu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

Odnośnie natomiast rozliczenia nadwyżki albo niedopłaty czynszu, czy też innych szkód wyrządzonych przez najemcę w lokalu mieszkalnym, to stosuje się te same zasady, jak w odniesieniu do najmu lokali użytkowych.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy