Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Umowa timeshare - na czym polega?

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 21.04.2021, Data aktualizacji: 16.12.2021

6 minut czytania

Średnia ocen 4/5 na podstawie 11 głosów

Umowa timeshare
Jakie są prawa i obowiązki oraz korzyści wynikające z podpisania umowy timeshare? Przeczytasz na RynekPierwotny.pl.

Chciałbyś wynająć na kilka sezonów domek nad jeziorem, a może apartament z widokiem na morze czy też pokój w górach? Nie chcesz jednak płacić czynszu poza sezonem oraz gdy nie będziesz korzystał z nieruchomości? Umowa timeshare jest właśnie dla Ciebie!

Zastanawiasz się, jakie są prawa i obowiązki oraz korzyści wynikające z podpisania umowy timeshare? Podpowiadamy.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest umowa timeshare
 • jakie korzyści płyną z zawierania tego typu umów
 • w jaki sposób odstąpić od umowy timeshare

Timesharing - na czym polega? 

Timeshare to forma posiadania umeblowanego apartamentu, pokoju lub domu. Można w ten sposób korzystać z nieruchomości w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Umowę taką może zawrzeć:

 • przedsiębiorca udostępniający nieruchomość (budynek lub pomieszczenie mieszkalne),
 • konsument, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę poza działalnością gospodarczą i zawodową. Chodzi zatem o typowy wypoczynek wakacyjny.
Apartament nad morzem

Zasady podpisywania umów timeshare określa ustawa z 16 września 2011 r. W myśl przepisów tej ustawy timeshare to umowa, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie, z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania. Umowa taka jest zawierana na okres dłuższy niż rok. Co to oznacza w praktyce? W umowie określasz okresy, w jakich w danym roku chcesz korzystać z danej nieruchomości (np. 01-15 sierpnia 2021, 15-31 grudnia 2021, 01-10 maja 2022, 15-30 lipca 2022, itd.). Poza nimi, dysponuje nią nadal właściciel. Dzięki temu:

 • nie musisz płacić czynszu za okresy, gdy nie korzystasz z nieruchomości,
 • właściciel może nią swobodnie dysponować, poza okresami, w których udostępnia ją tobie,
 • nie musisz martwić się o bazę noclegową, bowiem objęta umową nieruchomość będzie czekała na ciebie w umówionych terminach.

Ustawa o timeshare umożliwia także konsumentom podpisywanie umowy o długoterminowy produkt wakacyjny. Umowa o długoterminowy produkt wakacyjny to umowa, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do otrzymywania rabatów, zniżek lub innych korzyści związanych z zakwaterowaniem, zawartą na okres dłuższy niż rok. Umowa może także przewidywać prawo konsumenta do nabycia usług związanych z podróżą, przede wszystkim prawo do skorzystania z miejsca zakwaterowania, prawo do nabycia usług transportowych lub do nabycia innych usług. Innymi słowy, umowa ta jest bardziej rozbudowana aniżeli zwykły timesharing i obejmuje najczęściej kilka różnego typu usług turystycznych.

umowa wakacyjna

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w związku z umową 

Przed zawarciem umowy timeshare lub umowy o długoterminowy produkt wakacyjny przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi szczegółowe informacje dotyczące takiej umowy na formularzach informacyjnych. Wzory tych formularzy zawierają załączniki do ustawy o timeshare. Wszelkie zmiany informacji można dokonywać tylko za zgodą konsumenta bądź w przypadku działania siły wyższej.

Ponadto przed podpisaniem umowy timeshare lub umowy o długoterminowy produkt wakacyjny przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi uwagę m.in. na prawo i termin odstąpienia od takiej umowy. Umowa timeshare oraz umowa o długoterminowy produkt wakacyjny powinny być zawarte w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie doręczyć dokument umowy konsumentowi. W umowie timeshare można ustanowić na rzecz konsumenta prawo użytkowania nieruchomości.

Zbycie praw z umowy timeshare 

Dodatkową zaletą omawianych umów jest to, że będąc ich stroną, możesz przenieść wynikające z nich prawa i obowiązki na inną osobę. Dzięki temu, gdy nie zamierzasz już korzystać z danej nieruchomości, masz dodatkową możliwość zwolnienia się z umowy. Co ciekawe, możliwe jest zawarcie umowy pośrednictwa w odsprzedaży praw ze ww. umów. Pamiętaj jednak, że spoczywa na tobie obowiązek poinformowania podmiotu, z którym zawarłeś umowę timeshare lub umowę o długoterminowy produkt wakacyjny o zbyciu na rzecz innych osób (konsumentów) praw z takich umów, wskazując osoby nabywające te prawa. W przypadku niewykonania tego obowiązku ponosisz odpowiedzialność odszkodowawczą. Ta zaś może powstać w szczególności, gdy osoba która wstąpiła do umowy nie wykonuje swoich obowiązków (np. nie opłaca czynszu), bądź nie przestrzega zasad korzystania z nieruchomości prowadząc do uszkodzenia mienia.

Przekazanie kluczy

System wymiany nieruchomości 

Aby zwiększyć atrakcyjność omawianej umowy, a także wychodząc ze słusznego założenia, że wieloletnie odwiedzanie ciągle tej samej miejscowości może zniechęcać klientów do zawierania umów na dłuższe okresy czasu, ustawa wprowadza tzw. system wymiany. Każdy przedsiębiorca świadczący usługi timeshare może zorganizować swój system wymiany. Klient przystępując do niego uprawniony staje się do korzystania z miejsca zakwaterowania lub nabywania innych usług świadczonych przez przedsiębiorcę, w zamian za umożliwienie innym konsumentom korzystania z miejsca zakwaterowania będącego przedmiotem jego umowy timeshare.

Innymi słowy, uczestnicy systemu wymiany mogą udostępniać sobie na zasadzie wzajemności miejsca zakwaterowania lub inne usługi świadczone przez danego przedsiębiorcę. Jeżeli zatem przedsiębiorca udostępnia lokale w kilku różnych miejscowościach, to osoby korzystające z nich mogą zamieniać się tymi prawami w okresie przynależności do systemu wymiany. Co ważne, nie wpływa to na treść umów zawartych przez poszczególne osoby, w szczególności co o okresu udostępniania nieruchomości.

Przykładowo, osoba korzystająca z lokalu w Sopocie w lipcu każdego kolejnego roku może zamienić się na jeden lub kilka lat z osobą korzystającą z lokalu w Zakopanem w sierpniu każdego roku. Warunkiem takiej zamiany jest to, aby oba lokale były udostępniane w ramach timesharingu przez ten sam podmiot. Zamiana taka nie powoduje przy tym zawarcia nowych umów timeshare. Dlatego też, po upływie okresu zamiany, każdy z klientów nadal korzystać będzie z udostępnionej mu pierwotnie nieruchomości. Zaznaczyć także należy, że przedsiębiorca organizujący tego typu system wymiany może pobierać wynagrodzenie (składki) od jego uczestników.

Nieruchomość w górach

Odstąpienie od umowy timeshare - czy jest możliwe? 

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy timeshare, umowy o długoterminowy produkt wakacyjny bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia doręczenia dokumentu umowy, jeżeli dzień ten następuje po dniu jej zawarcia. Wskazany wyżej termin ulega wydłużeniu:

 • o rok w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, standardowego formularza odstąpienia od umowy,
 • o 3 miesiące - w przypadku gdy w dniu zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji.
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć przedsiębiorcy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku. W razie wykonania przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Konsument przede wszystkim nie ma obowiązku do zapłaty wynagrodzenia za usługi wykonane przez przedsiębiorcę przed odstąpieniem od umowy ani do zwrotu korzyści, które przedsiębiorca mógłby uzyskać, gdyby konsument od umowy nie odstąpił.

Wypowiedzenie umowy timeshare 

Możliwe jest także wypowiedzenie umowy przez korzystającego z nieruchomości konsumenta. Prawo to powiązano wszakże z terminami płatności kolejnych rat (czynszów). Te zaś z reguły płatne są w okresach rocznych. Udostępniający ma zatem obowiązek wezwania korzystającego, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem płatności, do zapłaty każdej kolejnej raty. Korzystający może zaś wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wezwania do zapłaty.

Wypowiedzenie umowy timeshare

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za wadliwość nieruchomości 

Przedsiębiorca będący stroną umowy timeshare ma obowiązek utrzymywać miejsce zakwaterowania oraz inne obiekty udostępniane konsumentowi na podstawie tej umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały czas trwania umowy, w tym dokonywać napraw i innych nakładów koniecznych. Jeżeli umowa timeshare nie stanowi inaczej, konsument nie ma obowiązku do ponoszenia nakładów na miejsce zakwaterowania oraz na inne obiekty udostępniane mu na podstawie tej umowy.

Jeżeli w czasie trwania umowy timeshare miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udostępniane konsumentowi na podstawie tej umowy wymagają napraw, bez których nie są one przydatne do umówionego użytku, a które zgodnie z umową nie obciążają konsumenta, konsument może wyznaczyć przedsiębiorcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konsument może dokonać koniecznych napraw na koszt przedsiębiorcy.

Jeżeli miejsce zakwaterowania lub inne obiekty udostępniane konsumentowi na podstawie umowy timeshare mają wady, które ograniczają ich przydatność do umówionego użytku, konsument może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za czas trwania wad. Prawo domagania się obniżenia wynagrodzenia z powodu wad, jak również uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym nie przysługuje konsumentowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023