Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek:

Żyrant kredytu hipotecznego: kredyt hipoteczny na 2 osoby

Marta Gług
Marta Gług

Data publikacji: 21.08.2023, Data aktualizacji: 21.08.2023

7 minut czytania

Średnia ocen 5/5 na podstawie 3 głosów

Żyrant kredytu hipotecznego: kredyt hipoteczny na 2 osoby
Poręczenie kredytu to sposób na poprawę zdolności kredytowej. Kto może zostać poręczycielem i jakie są prawa i obowiązki żyranta? Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt hipoteczny to dla wielu osób szansa na spełnienie marzeń o własnej nieruchomości. Aby otrzymać finansowanie od banku, niezbędna jest odpowiednia zdolność kredytowa. Jeśli bank ma wątpliwości, czy będziemy w stanie samodzielnie spłacić zobowiązanie, może zażądać dodatkowego zabezpieczania, np. poprzez poręczenie kredytu. Na czym polega to rozwiązanie i kto może zostać żyrantem?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • co to jest poręczenie kredytu,
 • czy do kredytu hipotecznego trzeba mieć żyrantów,
 • kto może być żyrantem przy kredycie hipotecznym,
 • jakie są prawa i obowiązki żyranta,
 • czy żyrant może wziąć kredyt,
 • czy mając kredyt, można być żyrantem,
 • jak odzyskać pieniądze jako żyrant.

W sytuacji na drodze do otrzymania kredytu staje niska zdolność kredytowa, szansę na otrzymanie finansowania zwiększa znalezienie poręczyciela, czyli żyranta. Jest to osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do spłaty kredytu w razie gdyby kredytobiorca miał z tym problem. Poręczenie kredytu hipotecznego pociąga za sobą mnóstwo obowiązków oraz konsekwencji, w tym również prawnych. Niezależnie od tego, czy planujesz zostać poręczycielem kredytu, czy potrzebujesz żyranta, przed podjęciem decyzji warto, dowiedzieć się czym dokładnie jest poręczenie kredytu i co się z nim wiąże. 

Co to jest poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu to zabezpieczenie spłaty zaciąganego zobowiązania finansowego, wymagane przez banki, gdy ryzyko związane z udzieleniem finansowania jest zbyt duże. Powodem jest najczęściej niewystarczającą zdolność kredytowa wnioskodawcy lub brak wiarygodności kredytowej. Poręczenie może dotyczyć kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Rozwiązanie polega na deklaracji żyranta, że będzie on spłacał kredyt, nawet jeśli kredytobiorca tego zaniecha. W tym celu między kredytodawcom, kredytobiorcom i poręczycielem zostaje zawarta trójstronna umowa o mocy prawnej. 

Kredyt hipoteczny na 2 osoby. Jeden właściciel?

Na mocy podpisanej umowy bank pożycza środki kredytobiorcy, a ten zobowiązuje się do spłaty zobowiązania zgodnie z określonym harmonogramem. Składając podpis, żyrant wyraża zgodę na spłatę kredytu, jeśli kredytobiorca będzie uchylał się od płatności lub zobowiązanie okaże się dla niego zbyt dużym obciążeniem. Zgoda na poręczenie kredytu musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności umowy. Czy żyrant może się wycofać? Poręczenie kredytu hipotecznego lub gotówkowego oznacza, że żyrant jest stroną umowy i nie może uchylić się od spłaty zobowiązania. Od tej pory za dług kredytobiorcy odpowiada jako solidarny współdłużnik całym swoim majątkiem.

Żyrant ma określone obowiązki

Kredyt hipoteczny – czy potrzebny żyrant?

Czy do kredytu hipotecznego potrzebny jest żyrant? Nie zawsze. Kredyt hipoteczny z żyrantem to rozwiązanie, które stosuje się, gdy osoba, ubiegająca się o przyznanie finansowania nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej względem wnioskowanej kwoty. W takim przypadku poręczenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu. Bank może więc udzielić wnioskowanego finansowania, nawet jeśli ma wątpliwości względem możliwości finansowych kredytobiorcy. Przykładem może być kredyt studencki, gdzie bank standardowo wymaga poręczenia, np. przez rodzica kredytobiorcy. 

Żyrant a zdolność kredytowa

Podżyrowanie kredytu pozwala zwiększyć zdolność kredytową oraz wynegocjować z bankiem lepsze warunki kredytowania. Poręczenie obniża poziom ryzyka banku przy finansowaniu, dzięki czemu może on zgodzić się na udzielenie kredytu w większej kwocie i wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Zmniejszeniu ulega także marża, dzięki czemu kredyt jest tańszy, a przez to korzystniejszy. 

Żyrant – kto to jest?

Żyrant, poręczyciel  - krzyżówka często używa obu haseł zamiennie i faktycznie można traktować je jako synonimy. Powyżej wyjaśniliśmy już, kim jest poręczyciel, przypomnijmy najważniejsze informacje. Żyrant to osoba, która zabezpiecza kredyt zaciągany przez inną osobę i odpowiada własnym majątkiem, że ureguluje zobowiązanie wobec banku, w przypadku gdy kredytobiorca nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie.

Żyrant a kredyt – trzecia strona umowy kredytowej

Kim jest żyrant w relacji z bankiem? Poręczyciel występuje jako trzecia strona przy zawieraniu umowy kredytowej. Podpisuje także oddzielną umowę z bankiem, w której są wymienione wszystkie prawa i obowiązki wynikające z poręczenia kredytu.  Żyrant kredytu nie uczestniczy w spłacie zobowiązania  do momentu, gdy właściwy kredytobiorca jest wypłacalny. Wszystko ulega zmianie, gdy dalsza spłata staje się niemożliwa. Z tego powodu żyrantem najczęściej zostają najbliższe osoby, takie jak rodzice lub krewni, którzy posiadając wgląd w sytuację finansową kredytobiorcy, chcą okazać mu wsparcie. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Kto może być żyrantem? 

Szukam żyranta... kto może zostać poręczycielem kredytu?

Czy każda osoba może poręczyć kredyt hipoteczny? Żyrant musi być osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową. Niezbędne jest za ten odpowiednie zabezpieczenie finansowe i stabilna sytuacja zawodowa, a więc stałe dochody. W praktyce oznacza to zwykle umowę o pracę na czas nieokreślony, działalność gospodarczą lub...emeryturę, choć każdy bank może mieć inne wymagania w tym zakresie. Niektóre banki ustalają np. maksymalny wiek poręczyciela lub kredytobiorcy albo wymagają określonego poziomu dochodów.

Mogą pojawić się także wykluczenia dotyczące relacji między obiema stronami. Niezwykle rzadko możliwe jest poręczenie kredytu np. między małżonkami. Najczęściej funkcję żyranta pełnią rodzice, rodzeństwo lub dalsi krewni. Może to być także osoba zupełnie niespokrewniona jak przyjaciel, kolega z pracy lub inna instytucja, np. kredyt z żyrantem PKO. Jakie warunki powinien więc spełniać żyrant? Kredyt może zostać poręczony przez osobę, która:

 • posiada odpowiednią zdolność kredytową – poręczyciel zwykle potrzebny jest, gdy kredytobiorca nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej. W związku z tym sam musi dysponować środkami pozwalającymi na spłatę zaciągniętego zobowiązania. Im wyższa zdolność kredytowa żyranta, tym większe szanse na korzystne warunki i uzyskanie środków finansowania.
 • ma dobrą historię kredytową – bank prześwietla żyranta niemal w ten sam sposób jak osoby wnioskujące o kredyt. Z tego powodu poręczyciel powinien wykazać się wzorową spłatą dotychczasowych zobowiązań. Sprawdzany jest m.in. jego profil w takich bazach jak BIK, BIG i KRD. 
 • ma odpowiedni wiek – poręczyciel kredytu musi być osobą pełnoletnią.  Nie może także przekraczać ustalonego przez bank wieku maksymalnego.
 • posiada pełną zdolność do czynnoci prawnych osoba żyrująca kredyt nie może być w żaden sposób ubezwłasnowolniona.

Żyrant a kredyt hipoteczny – prawa i obowiązki

Odpowiedzialna funkcja poręczyciela kredytu przekłada się także na prawa i obowiązki. Chociaż zazwyczaj żyrant nie uczestniczy w spłacie kredytu, ma prawo wiedzieć, jak radzi sobie z tym kredytobiorca. Prawa żyranta to m.in.:

 • Wgląd w aktualny stan zadłużenia kredytobiorcy.
 • Możliwość wycofania się z umowy żyrowania kredytu.
 • Dochodzenie roszczeń od kredytobiorcy.

Jego obowiązkiem jest natomiast spłata kredytu w zastępstwie dłużnika, gdy ten przestanie wypełniać swoje obowiązku wobec banku. Należy przy tym pamiętać, że poręczyciela również dotyczą karne odsetki, które przewiduje umowa kredytowa. Konsekwencją braku spłaty długu może być postępowanie windykacyjne lub sądowe i komornicze, które są stosowane zarówno wobec dłużnika, jak i poręczyciela.

Czy żyrant może odzyskać pieniądze?

Jeśli poręczyciel był zmuszony spłacić zobowiązanie za kredytobiorcę, może ubiegać się o zwrot pieniędzy. Jest to tzw. żądanie regresowe. W pierwszej kolejności może wystosować przedsądowe wezwanie do zapłaty, a jeśli nie przyniesie ono zamierzonych skutków, dochodzić spłaty w postępowaniu cywilnym. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego zwrot należności powierzany jest komornikowi. W sytuacji, gdy żyrant spłacił za kredytobiorcę kredyt hipoteczny, może także wpisać się do hipoteki nieruchomości w miejsce banku i z tego tytułu dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Jak przestać być żyrantem?

Żyrant może wycofać się z poręczenia kredytu. Jest to dość trudne, ale nie niemożliwe. Zgodę na wycofanie poręczyciela musi wyrazić bank oraz kredytobiorca, który najczęściej musi na jego miejsce znaleźć innego żyranta lub inną formę zobowiązania, Wyjątkiem jest sytuacja, w której bank wyraża zgodę na unieważnienie poręczenia kredytu, gdy kredytobiorca spłaca zobowiązania w terminie lub jego zdolność kredytowa uległa poprawie. 

W przypadku braku zgody między stronami, poręczenie kredytu można unieważnić także sądownie. Wówczas do sądu należy złożyć wniosek o nieważności oświadczenia woli żyranta wraz z dowodem na to, że dokument umowy poręczenia został przez niego podpisany pod wpływem groźny, na skutek błędu lub w chwili niepełnej świadomości.

Specyficzną okolicznością jest także śmierć żyranta. Co się dzieje, gdy żyrant kredytu umiera, a kredytobiorca nie spłaca zobowiązania? Wówczas obowiązek spłaty powierzonego kredytu przechodzi na jego spadkobierców, którzy stają się nową stroną umowy z bankiem.

Bycie żyrantem a zdolność kredytowa

Bank nie uzna poręczyciela, jeśli ten boryka się ze znacznym zadłużeniem. Dyskredytujące są także zajęcia komornicze oraz duży kredyt hipoteczny. Co jednak, gdyby odwrócić sytuację? Czy żyrant może wziąć kredyt hipoteczny? Tak, ale musi mieć świadomość, że poręczenie kredytowe jest traktowane przez banki, tak samo , jak każde inne zobowiązanie i nie pozostaje bez wpływu na zdolność kredytową. Wszystko zależy jednak od wysokości poręczonego, sytuacji finansowej żyranta i kwoty pożyczki, o którą się stara.

Żyrant kredytu hipotecznego: podsumowanie

Poręczenie kredytu hipotecznego to sposób na zwiększenie zdolności kredytowej kredytobiorcy. Żyrant poręcza spłatę zobowiązania w sytuacji, gdy właściciel kredytu nie będzie w stanie się z niego terminowo wywiązać. Dla kredytobiorcy oznacza to możliwość zaciągnięcia większego kredytu z dłuższym okresem spłaty. Dla żyranta duże ryzyko i potencjalne trudności z odzyskaniem pieniędzy. Z tego powodu na żyrowanie kredytu najczęściej dochodzi między bliskimi krewnymi, którzy chcą pomóc np. dorosłemu dziecku, jednak i w tym przypadku warto zadbać o odpowiednie zapisy umowy. Żyrantem kredytu może zostać także osoba niespokrewniona lub inna instytucja finansowa. 

Marta Gług
Marta Gług

Copywriterka i redaktorka z kilkuletnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Interesuje się urbanistyką i architekturą. Uwielbia podejmować trudne tematy i przybliżać je w przystępny i praktyczny sposób. Specjalizuje się w tekstach z zakresu nieruchomości, aranżacji wnętrz, prawa i finansów.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda Forbes 2022
  Nagroda Forbes 2021
  Nagroda Digital Excellence Awards 2022
  Nagroda Laur Klienta 2023
  Nagroda Dobry Pracodawca 2023
  Nagroda Gazele Biznesu 2023