Kto musi udowodnić istnienie wady mieszkania?

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Data publikacji: 15.09.2021, Data aktualizacji: 30.03.2023

Średnia ocen 4/5 na podstawie 11 głosów

Kto musi udowodnić istnienie wady mieszkania?
Sporo wątpliwości wywołuje to, kto ma wykazać wadę w kupionym mieszkaniu lub domu. Kto musi udowodnić jej istnienie? Sprawdź!

Usterki w mieszkaniach, które kupujemy od deweloperów zdarzają się często. Kupujący ma wówczas prawo skorzystać z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Wiele pytań budzi to, kto i kiedy powinien w takiej sytuacji wykazać, że wada istnieje.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • kto musi udowodnić istnienie wady mieszkania
 • jak wygląda orzecznictwo polskich sądów w tej kwestii
 • jakie są zasady rękojmi za wady mieszkania 

Wada mieszkania - orzeczenie Sądu Najwyższego

Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt I CSK 457/12. W sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w tym wyroku małżonkowie kupili 8 grudnia 2006 r. dom jednorodzinny. Przed zakupem kilka razy oglądali dom wraz z jego otoczeniem, ale sprzedająca nie poinformowała ich o zawilgoceniu piwnicy. Małżonkowie przed zakupem zapoznali się z dokumentacją techniczną budynku, wypisem z rejestru gruntów, księgą wieczystą, umową darowizny. 8 czerwca 2007 r. kupujący wykryli wadę budynku w postaci zalewania piwnicy przez wodę, zawilgocenia ścian, o której w chwili sprzedaży nie wiedzieli. Pisemnie poinformowali sprzedającą o wadzie fizycznej budynku, żądając obniżenia ceny za nieruchomość.

Następnie kupujący zlecili osuszenie pomieszczeń piwnicznych, wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań hydrogeologicznych i geotechnicznych gruntu pod budynkiem, prac zabezpieczających w piwnicy. Wszystkie te koszty wyniosły łącznie 57 398,66 złotych. Kupujący wystąpili do sprzedającej z wezwaniem do zapłaty powyższej kwoty. Sprzedająca uznała je za bezpodstawne, sprawa trafiła do sądu rejonowego, który zasądził tę kwotę na rzecz kupujących wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz małżonków. W ocenie sądu pierwszej instancji dom kupiony przez powodów w chwili sprzedaży miał wadę fizyczną zmniejszającą jego wartość. Polegała ona na braku zabezpieczenia części podziemnej budynku przed wodami gruntowymi, co spowodowało zalewanie pomieszczeń piwnicznych.

Pozwany sprzedawca złożył apelację od wyroku do sądu okręgowego. Sąd ten z kolei zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił pozew. W ocenie sądu okręgowego w razie ujawnienia się wady rzeczy sprzedanej, sprzedawca staje się odpowiedzialny wobec kupującego za istnienie wady niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet czy w ogóle wiedział czy też mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa.

Zdaniem sądu prywatna opinia biegłego w omawianej sprawie nie jest jednak wystarczającym dowodem. Prywatna opinia biegłego jest tylko dokumentem prywatnym, a sąd powinien zlecić biegłemu wydanie oficjalnej opinii.

W ocenie sądu okręgowego to nie pozwana miała udowadniać, jakie przyczyny spowodowały zalanie, ale powodowe mieli obowiązek wykazania, że zalanie nastąpiło z przyczyn tkwiących w kupionej rzeczy. Małżonkowie złożyli skargę na wyrok sądu okręgowego do Sądu Najwyższego. Sąd ten uchylił wyrok sądu okręgowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

wady mieszkania

Jakie obowiązki ma sprzedawca, jakie kupujący? 

Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązkiem kupującego, poza wymaganym w określonych przypadkach obowiązkiem zbadania rzeczy, jest udowodnienie istnienia wady. W omawianej sprawie kupujący sporządzili dokumentację fotograficzną występowania zawilgocenia piwnicy, co wskazywało na istnienie wady fizycznej sprzedanej nieruchomości. Tego typu wada zmniejsza użyteczność budynku mieszkalnego. Sprzedająca twierdziła, że wada powstała później.

Według pozwanej przyczyną zawilgocenia piwnicy była dokonana przez powodów zmiana gospodarki wodnej na działce na skutek szeregu prac ziemnych i silne opady deszczu, które wystąpiły w dniach 9 i 10 czerwca 2007. W tej sytuacji ze względu na treść art. 559 Kodeksu cywilnego, to na pozwanej, która twierdzi, że wady budynku powstały po wydaniu powodom nieruchomości, spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie. Dopiero wykazanie tej okoliczności zwolni ją od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

W konsekwencji sąd orzekł, że jeżeli wada budynku istniała już wcześniej, przed jego zakupem, to na kupującym nie spoczywa ciężar dowodu, że wada powstała z przyczyny tkwiącej już poprzednio w kupionej rzeczy. Jednak wykazanie, że wady te powstały po przejściu mieszkania na kupującego spoczywa na sprzedawcy. 

Jeszcze dalej poszedł Sąd Najwyższy w późniejszym wyroku, w którym orzekł, że przewidziana w art. 556 § 1 k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest odpowiedzialnością bezwzględną, której wystarczającą przesłanką faktyczną jest ustalenie, że sprzedana kupującemu rzecz wykazuje cechy kwalifikujące ją w danym stosunku prawnym jako rzecz wadliwą (wyrok z 27.01.2017 r., V CSK 161/16).

W praktyce oznacza to, że jedyną powinnością nabywcy jest wykazanie, że rzecz sprzedana ma wadę, która istniała w niej w chwili wydania nieruchomości. Jeżeli sprzedawca chce się uwolnić od odpowiedzialności, powinien udowodnić, bądź że wada powstała później, bądź też iż nabywca wiedział o wadzie. 

Infografika - odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi

Zasady rękojmi za wady mieszkania:

-      deweloper nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

-      sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu mieszkania na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już wcześniej w rzeczy sprzedanej.

-      jeżeli nabywcą jest konsument, uprawnienia z rękojmi za wady nieruchomości wygasają po 5 latach od jej wydania,

-      jeżeli wada ujawniła się w ciągu roku od wydania rzeczy, przyjmuje się że istniała jeszcze w chwili jej wydania, w takim wypadku nabywca musi jedynie wykazać fakt istnienia wady,

-      utrata prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje jeżeli deweloper wadę zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

-      uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie pięciu lat, licząc od dnia, kiedy mieszkanie zostało kupującemu wydane. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz prowadzeniu postępowań sądowych. Zasiada w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

1 Komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
 • a.kicka

  Dzień dobry, kupiłem mieszkanie z rybki wtórnego, na parterze. W chwili kupowania luty 2021 mieszkania nie było widoczne zawilgocenie, sprawdziłem przy sprzedającym wszystkie ściany czy nie ma pleśni, zapewniał ze nie. Piwnicy nie chciał pokazać bo niby były tam jeszcze rzeczy poprzednich lokatorów a i żarówka się akurat spaliła to ciemno. Po kilku miesiącach zaczęła wychodzić pleśń, na prośby osuszenia piwnicy administracja zwalała winę na sąsiada obok którego podobno mieszkanie było zalewane wcześniej i zapadł się sufit. Po dwóch latach nie ma żadnych zmian, administracja nie widzi problemu. Dziś zrobiłem ekspertyze u znanej firmy zajmującej sie problemem, bo zmierzeniu wylgotnosci w mieszkaniu, na korytarzu i w piwnicy okazuje się ze jest wysoko ponad normę (większość wyników ponad 150 do 190, gdzie 80 to norma a 200 ma sama woda🙈Czy przysługuje mi z tego tytułu mi prawo do rekojmi? Do kogo sie zwrócić?

  2 lipca 2023, 00:44

  Michał Koralewski

  Z Rękojmi za wady fizyczne nieruchomości można korzystać w okresie 5 lat od jej wydania przez nabywcę. Z treści pytania wynika, że okres ten jeszcze nie upłynął. Co więcej, opis sytuacji może sugerować istnienie tzw. wady ukrytej, o której sprzedawca nie poinformował nabywcy, chociaż miał o niej wiedzę. W takim wypadku okres 5-letni liczony jest od dnia wykrycia wady ukrytej. Jeżeli sprzedaż następowała pomiędzy osobami fizycznymi (sprzedawca nie był przedsiębiorcą), fakt istnienia wady fizycznej powinien wykazać nabywca nieruchomości. Może to nastąpić także poprzez sporządzenie ekspertyzy. Niemniej, konieczne jest również wykazanie, że wada istniała w chwili sprzedaży oraz nabywca nie mógł jej wykryć przed sprzedażą podczas normalnych czynności (typowe oględziny mieszkania przed nabyciem). Roszczenia z rękojmi to: żądanie usunięcia wady, a gdy nie jest to możliwe: złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny (o różnicę wartości nieruchomości wolnej od wad i nieruchomości z przedmiotową wadą); jeżeli zaś wada jest istotna (znacznie utrudnia albo uniemożliwia normalne korzystanie z nieruchomości) możliwe jest także złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenia z rękojmi należy kierować do sprzedawcy nieruchomości.

  18 lipca 2023, 10:43

Artykuły powiązane

Nagrody i wyróżnienia

nagroda forbes 2022
nagroda forbes 2021
nagroda digital excellence awards 2022
nagroda laur klienta 2023
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: