Wiadomości mieszkaniowe

Michał Koralewski

Michał Koralewski

Prawo i podatki - Nieruchomości - Porady

6 kwietnia 2020

Oddaj swój głos!

Średnia ocen 4/5 na podstawie 7 głosów

Wycinka drzew – przepisy

Gdzie zgłosić wycinkę drzew i ile to kosztuje? Jak uniknąć grzywny za samowolne usunięcie drzew z terenu własnej nieruchomości? Podpowiadamy!

Wycinka drzew – przepisy

Porządkujesz przydomowy ogródek i masz w planie wycinkę drzew? Zastanawiasz się, czy musisz to gdzieś zgłosić i wnieść jakąś opłatę? Przepisy w tej dziedzinie często się zmieniają, dlatego warto śledzić bieżące regulacje.

Zgodnie z przepisem art. 83  ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydawanego na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą jej właściciela. Gdy ziemia, na której rosną planowane do usunięcia rośliny, należy do wnioskodawcy, dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Wniosek, przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z pozbyciem się drzew lub krzewów, należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdy teren nieruchomości lub jej część zostały wpisane do rejestru zabytków. Co dokładnie powinno znaleźć się we wniosku ustawodawca określił w art. 83 b wyżej wspomnianej ustawy.

Istnieją wszakże wyjątki, gdy zezwolenia nie trzeba uzyskiwać. Przykładem jest sytuacja, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na terenie należącym do osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy w związku z dalszą sprzedażą.

Jednak mimo faktu, że drzewa lub krzewy należą do Ciebie i rosną na Twojej posesji, a celem ich pozbycia się nie jest odpłatne przekazanie, należy zgłosić zamiar ich usunięcia do odpowiednich organów administracji lokalnej. Wymóg taki dotyczy przypadków, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku krzewów i grup krzewów zgłoszenie wymagane jest dla ich łącznej powierzchni powyżej 25m2. Jeżeli jednak poszczególne gatunki na twojej działce nie osiągają na określonej wysokości wymaganych obwodów lub krzewy nie zajmują wskazanej minimalnej powierzchni, mogą zostać usunięte bez zezwolenia.

Zgłoszenie nie jest rozbudowane i powinno zawierać dane takie jak imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie rośliny na objętym wnioskiem terenie. Na stronach internetowych urzędów często dostępne są gotowe formularze, co dodatkowo ułatwia przejście przez procedurę. Skutkiem przyjęcia zgłoszenia powinny być oględziny urzędnika, który ustali nazwę gatunku drzewa i dokona obmiaru obwodu pnia (lub każdego z pni, jeśli jest ich kilka). Po dokonaniu oceny drzewostanu właściwy organ ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu – jeśli tego nie zrobi, usunięcie drzewa może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin.  Dopuszczone jest wydanie przez organ zaświadczenia o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu przed upływem 14-dniowego terminu.

Opłaty za usuniecie drzew i krzewów nie są naliczane w przypadku, gdy nie jest wymagane zezwolenie. Zatem zgłoszenie nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. Niemniej, w przypadku braku jego złożenia, właściwy organ administracji publicznej może nałożyć na właściciela karę pieniężną. Jej wysokość ustalono w kwocie dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ustawy o ochronie przyrody. Dodatkowo jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50% (w przypadku krzewów wysokość kary pieniężnej ustala się w toku postępowania administracyjnego).

Kary nie wyznacza się w przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności. Dodatkowo organ może umorzyć 50% wymierzonej kary osobom fizycznych, które usunęły drzewo lub krzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku).

Jakich więc kar należy się obawiać? Minister właściwy do spraw środowiska określa w drodze rozporządzenia wysokość stawek opłat, różnicując je m.in. ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów oraz obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu lub krzewów rosnących w skupisku. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł, natomiast w przypadku krzewów nie mogą być wyższe niż 200zł.

Przykładowo na terenie nieruchomości znajduje się planowany do usunięcia klon srebrzysty o obwodzie pnia 110 cm mierzonego na wysokości  130 cm. Stawka za 1 cm obwodu pnia wynosi 15 zł. Zatem wysokość hipotetycznej opłaty, jaka powinna być wniesiona za usunięcie takiego drzewa wynosi: 110 cm x 15 zł= 1650 zł.  Kara  odpowiada dwukrotności wyliczonej opłaty, zatem wynieść może aż 3300 zł.

Mając na uwadze uproszczoną procedurę zgłaszania zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z własnej nieruchomości przez osoby fizyczne, nie warto pozbywać się nasadzeń bez powiadamiania odpowiednich organów.  

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami z rynku pierwotnego,
polub nasz fanpage Mieszkaniowe Inspiracje

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Dodaj komentarz

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

0 Komentarzy