Skutki podatkowe zwrotu kosztów usunięcia wad mieszkania w ramach gwarancji

Aneta Mościcka
Aneta Mościcka

Data publikacji: 20.08.2013, Data aktualizacji: 20.08.2013

Średnia ocen 3/5 na podstawie 2 głosów

Skutki podatkowe zwrotu kosztów usunięcia wad mieszkania w ramach gwarancji
W praktyce często ma miejsce sytuacja, gdy nabywca mieszkania zgłasza deweloperowi różnego rodzaju wady mieszkania. Deweloperzy niejednokrotnie zwlekają z ich naprawą, co powoduje, że to kupujący na własny koszt poprawia usterki, a następnie występuje do dewelopera o zwrot tych wydatków. Powstaje wówczas pytanie czy zwrot kosztów poniesionych przez nabywcę mieszkania w ramach gwarancji stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, wystawca dokumentu (gwarant) ma obowiązek usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.


Jeżeli w gwarancji nie określono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy (jeżeli w gwarancji nie postanowiono inaczej).


Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu  rękojmi  za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.


Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.Jeżeli gwarant dostarczył osobie uprawnionej zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeśli gwarant wymienił część rzeczy, zasadę stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.Umowa gwarancji może ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lutego 2002 r., sygn. akt II CKN 125/00 treść gwarancji określa każdy gwarant indywidualnie za aprobatą kupującego, posługując się przepisami Kodeksu cywilnego, a kupujący nie musi się godzić na udzielenie mu gwarancji (a więc na coś więcej, niż przewiduje „czysta" umowa sprzedaży). Jeżeli więc przyjmuje gwarancję, czy to producenta, czy też sprzedawcy, to zawiera z nim umowę (dodatkową) o treści opisanej w dokumencie gwarancyjnym – stwierdził Sąd Najwyższy.Gwarancja ma charakter umowny i podlega zasadzie swobody umów. Można zatem w praktyce ukształtować gwarancję w ten sposób, że kupujący przyjmuje na siebie ciężar usuwania wad na koszt i ryzyko gwaranta. Rozliczenie kosztów w takim przypadku może nastąpić na podstawie rachunków lub ryczałtowo. W takiej sytuacji nie można uznać, że otrzymany od gwaranta zwrot kosztów poniesionych przez kupującego (kosztów, do poniesienia których był zobowiązany gwarant) stanowi dla kupującego przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, za przychody z innych źródeł uważa się przede wszystkim: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i  17  oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.W konsekwencji, w sytuacji gdy deweloper w ramach gwarancji miał obowiązek usunięcia zgłoszonych przez kupującego usterek w zakupionym mieszkaniu, ale ich nie usunął, natomiast uwzględniając złożoną reklamację zwrócił kupującemu poniesione koszty należy stwierdzić, że zwrot kosztów usunięcia usterek nie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji kupujący nie ma obowiązku opodatkowania otrzymanej od dewelopera kwoty.


 

Aneta Mościcka
Aneta Mościcka

Dziennikarka od 2000 roku, prawnik, z odbytą aplikacją sądową. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i prawa związanego z nieruchomościami.

Subskrybuj rynekpierwotny.pl w Google News

PODZIEL SIĘ:

KATEGORIE:

OCEŃ ARTYKUŁ:

Komentowanie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

  Artykuły powiązane

  Nagrody i wyróżnienia

  nagroda forbes 2022
  nagroda forbes 2021
  nagroda digital excellence awards 2022
  nagroda laur klienta 2023
  Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

  Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

  Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: