Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń

Grudziądz ul. Wiktora Kulerskiego 6a

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń

Informacje o nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Prawo Spółdzielcze oraz Statut, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Majątek Spółdzielni to prywatna własność jej członków. Siedzibą Spółdzielni jest Grudziądz, terenem działania obszar całego kraju. Przedmiot działania – Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie i w jej ramach: Nabywa grunty i buduje budynki w celu ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych. Buduje z wykorzystaniem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.na­by­wa grun­ty i bu­du­je bu­dyn­ki w celu sprze­da­ży pra­wa własności do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz domów jednorodzinnych.za­rzą­dza i ad­mi­ni­stru­je nie­ru­cho­mo­ścia­mi wła­sny­mi pro­wa­dząc gospodarkę zasobami mieszkaniowymi,za­rzą­dza nie­ru­cho­mo­ścia­mi nie sta­no­wią­cy­mi ma­jąt­ku Spółdzielni, zleconymi na podstawie zawartych umów o zarządzanie (wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości instytucjonalne) Po­li­ty­ka czyn­szo­wa: Nadrzędnym naszym wspólnym celem działania, Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie polityki czynszowej jest minimalizowanie kosztów utrzymania zasobów. Ustalanie podwyżek kosztów utrzymania na poziomie poniżej inflacji, pomimo wzrostu podatków, cen usług, jest możliwe dzięki inwestowaniu oraz rozwojowi Spółdzielni. Historia spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń powstała w dniu 14.04.1992 r. i została zarejestrowana ...

Zakończyliśmy sprzedaż 2 inwestycji

Zapytaj dewelopera

Siedziba firmy

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

ul. Wiktora Kulerskiego 6a

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń

Strona dewelopera