Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RZEMIEŚLNIK-BIS

Lublin ul. Ametystowa 18

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RZEMIEŚLNIK-BIS

Informacje o nas

Spółdzielnia powstała w 2001 r. wyniku podziału Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej “Rzemieślnik” w Lublinie w trybie art. 108a ustawy Prawo Spółdzielcze – na wniosek członków Spółdzielni, poprzez utworzenie z części jej majątku nowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej “Rzemieślnik-Bis” . Spółdzielnia ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb jej członków oraz ich rodzin poprzez budowanie budynków mieszkalnych oraz zarządzanie tymi nieruchomościami. Dotychczas Spółdzielnia zrealizowała trzy budynki mieszkalno usługowe w Lublinie przy ul. Ametystowej 18 i 20 oraz przy ul. Poligonowej 2b. Spółdzielnia liczy ok. 220 członków zamieszkałych i poza budową nowych inwestycji zajmuje się również zarządem nieruchomości już wybudowanych. Aktualnie pod zarządem Spółdzielni pozostaje 11 317, 10 m.kw powierzchni użytkowej. Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje dwuosobowy Zarząd, wybierany przez członków Rady Nadzorczej. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie dla innych organów Spółdzielni. Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza w skład której wchodzi 7 członków wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli na kadencję trwającą 3 lata. Najwyższym organem Spółdzielni jest Zebranie Przedstawicieli zwoływane przez Zarząd Spółdzielni, co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Kompetencje Zebrania Przedstawicieli określa statut Spółdzielni. W zebraniu biorą udział Przedst...

Zapytaj dewelopera

Siedziba firmy

lubelskie, Lublin

ul. Ametystowa 18

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RZEMIEŚLNIK-BIS

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RZEMIEŚLNIK-BIS

Strona dewelopera