A.R.Skład logo

A.R.Skład

Góra Kalwaria, Woj­ska Poskiego 3
O nas
Kontakt

Informacje o nas

AR Skład — nie­wielki sklep zatrud­nia­jący trzy osoby — został zało­żony w 1991 roku. Od początku jed­nak, dba­li­śmy o roz­wój firmy.

W roku 2000 sta­li­śmy się czę­ścią grupy PSB. Pierw­szą filię — hur­tow­nię mate­ria­łów budow­la­nych — otwo­rzy­li­śmy pięć lat póź­niej. Z bie­giem czasu, prze­kształ­ce­niom ule­gał także sklep. W 2007 roku przy­brał formę samo­ob­słu­go­wego mar­ketu, a jego powierzch­nia wzro­sła z zale­d­wie 120 do 700m2, by w roku 2009 powięk­szyć się do 1000m2.

Dziś, AR Skład jest przed­się­bior­stwem zatrud­nia­ją­cym 32 osoby w dwóch pla­ców­kach han­dlo­wych obsłu­gu­ją­cych firmy dewe­lo­per­skie oraz klien­tów indy­wi­du­al­nych. Posia­damy zło­żoną z pię­ciu samo­cho­dów cię­ża­ro­wych — w tym czte­rech z dźwi­gami HDS — oraz dwóch dostaw­czych, flotę trans­por­tową. Umiemy odpo­wia­dać na wyma­ga­nia klien­tów, czemu zawdzię­czamy naszą pozy­cję na rynku. I dalej się rozwijamy.

Zakończyliśmy sprzedaż 1 inwestycji

Kontakt

A.R.Skład logo
A.R.Skład
Góra Kalwaria, Woj­ska Poskiego 3
Strona internetowa dewelopera
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: